sunnuntai 20. helmikuuta 2022

MA 21.02.2022 Asia H21/679 nro 289

 

pohjois-suomi.hao@oikeus.fi , oikeusasiamies@eduskunta.fi, valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi , toimitus@kaleva.fi, mot@yle.fi


Oulun hallinto-oikeudelle kiirehtimispyyntö, tiedoksi ja toimenpiteitä varten eduskunnan oikeusasiamies ja valtakunnansyyttäjä


Rikoksilla tehty oikeustoimi on mitätön eikä siitä voi laskuttaa. Rovaniemen hovioikeuen päätös on saatu sarjarikosten avulla aikaan. Käräjätuomari Sarianne Ervasti jäi rikoksesta kiinni, kun ei antanut minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja samalla hän käytti törkeästi virka-asemaansa väärin ja käytti virkavaltaa väärin. Hän suojeli rikollisten toimintaa ja peitteli rikollisten toimintaa. Hän jätti siirtämättä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen Ylivieskan toimipiteestä siellä olevan todistusaineiston asiassa. Näin hän syyllistyi myös kidutusrikokseen, koska en ollut saanut oikeutta 25 vuoteen vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineisto on kiistaton. Kysymyksessä on ihmisoikeusrikos, mikä perustuu myös valtiopetokseen.

Kysymys on tästä aineistosta

Kysymys on näistä todistusaineistoista

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.htmlKorkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Kun käräjätuomari Sarianne Ervasti jäi kiinni tästä rikoksesta, niin hän teki minusta rikosilmoituksen eli perättömän ilmiannon. Poliisit ryhtyivät suojelemaan käräjätuomari Sarianne Ervastia ja tekivät tietoisesti virheellisen rikostutkinnan asiassa ja aiheuttivat minulle ehdottoman vankeustuomion mikä muutettiin ehdonalaiseksi.


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Aluesyyttäjä Juha Kariluoto teki tietoisen väärän syytekirjelmän poliisien väärin tehdyn rikostutkinnan perusteella. Oulun käräjäoikeudessa toimi käräjätuomarina Rovaniemen hovioikeuden määräaikainen hovioikeudenneuvos Jarkko Pekkala, joka esti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin yhdessä aluesyyttäjä Juha Karikosken kanssa. Hän jätti kutsumatta oikeudenistuntoon kaikki todistajani eikä ottanut todistusaineistoani vastaan. Hän myös esti minua ihmisoikeussopimusten vastaisesti kuulustelemasta todistajana esittynyttä käräjätuomari Sarianne Ervastia. Hän ei antanut paikalla olleen todistajani todistaa asiassa eikä ottanut todistusaineistoani vastaan asiaan kuuluvana. Minä katson,että viranomaiset: poliisit, syyttäjä ja käräjätuomarina esiintynyt henkilö syyllistyivät kaikki rikolliseen toimintaan ja ihmisoikeusrikoksiin. Kysymyksessä on kidutusrikos.


Koska poliisi ei ole tutkinut asioitani, eikä syyttäjä syyttänyt eikä oikeus ole ottanut käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhuttamaan yli 25 vuoteen, niin teko täyttää myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan menettelyn eli kidutuksen tunnusmerkistön. Kidutus on ihmisoikeusrikos mikä on kielletty rikoslaissa ja myös perustuslaissa. Minulta on myös estetty oikeusavun käyttö.


Minä, Erkki Aho, olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutetiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden vankeustuomion, mikä muutettin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja minä on joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Minä joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä.

Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/11/from-erkki-aho-sent-fridayoctober-18.html

Minä on menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän raskas ja vaikea asia.


Rovaniemen hovioikeus on ollut tietoinen totuudesta. Mutta on toiminut tietoisesti virheellisesti.

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html

Rovaniemen hovioikeuden päätös R20/834 on rikoksilla aikaan saatu päätös ja se on siksi mitätön ja siitä laskutettu oikeudenkäyntimaksu nro 10098145 on petoksella aikaansaatu. Laskun viitenumero RF71 15500121 15501692 051. Laskun summa 265.00 euroa. R 20/855 ratk. 19.1.2021 nro 11, virkavelvollisuuden rikkominen, ratkaisijat: hovioikeudenneuvokset Maarit Tukiainen ja Petri Nykänen sekä määräaikainen hovioikeudenneuvos Tuomo Hietanen. He ovat toimineet myös esteellisinä asioissa, sillä he ovat ratkaiseet jo aiemmin saamaa asiaa koskevan asian R20/834, mikä myös perustui poliisi Tiina Sarparannan ja käräjätomari Jyrki Määtän rikolliseen toimintaan. Viranomaisten rikollisella toimilla aiheutettiin minulle vankeusrangaistus. Menettely on törkeä ihmisoikeussopimusten ja perustuslain vastainen teko.


Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.


Rovaniemen hovioikeus on ollut tietoinen totuudesta. Mutta on toiminut tietoisesti virheellisesti.

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


LA 27.11.2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/la-27112021-pohjois-suomen-hallinto.html
LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asia on ollut vireillä vuodesta 1995 asti keskeytyksettä.

Olen kirjoittanut kirjan, jossa on selostukset tapahtumista ja todisteet rikoksista.

Olen tehnyt videot asioista joista näkyy todistusaineistot sekä kerrotaan rikostapahtumat.Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs


Toimialarationalisointi

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


Oikeudenkäynti tietämättämme

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&t=54s


Rikoksia ei tutkita

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I


Perustuslain mukaan minulla on oikeus saada asiani käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä myös Oulun hallinto-oikeudessa. Oulu hallinto-oikeuden on tehtävä päätös siitä, että Rovaniemen hovioikeuden päätös on saatu aikaan rikollisesti ja siksi se on mitätön eikä siitä voi voi laskuttaa, vaan lasku on mitätön.

21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


Kalajoki 20.02.2022

Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com


PS. Valitettavasti joudun esittämään asiat käyttäen hyväksi blogejani ja niiden linkkejä, koska olen jo vanha mies, kohta 72 vuotta enkä osaa käyttää tietokonetta kuten nuoret ja lisäksi rikollinen ulosotto estää minua taloudellisesti toimimasta toisella tavalla.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti