torstai 25. lokakuuta 2018

TO 25.10.2018


Mielestäni Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin erottamiselle ei ole riittäviä perusteita ainakaan tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta. Lue analyysi asioista blogistani.

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, October 24, 2018 8:47 PM
To: palaute.oulu@poliisi.fi
Subject: Re: MIKSI?

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, October 24, 2018 8:43 PM
To: kirjaamo.oulu@poliisi.fi
Subject: MIKSI?

Miksi Oulun poliisi ei saa loppumaan eläkkellä olevan syyttäjän Sulo Heiskarin häirintäsoittoja minulle? Jälleen tänään hän suoritti häirintäsoiton kello 20.40.

On kiistaton tosiasia, että syyttäjä Sulo Heiskari on keskeinen tekijä PR-talojen konkurssivyyhdessä, jonka poliisi on jättänyt tutkimatta. Kidutukseni on kestänyt jo yli 23,5 vuotta.


Miksi poliisi laiminlyö virkavelvollisuutensa? Kidutukseni on alkanut 11.5.1995 ja jatkuu yhä edelleen kuten todistusaineisto osoittaa.

Erkki Aho
044-3025948

Kalajoki

Kaupunginvaltuusto maanantaina 05.11.2018

Esityslista 05.11.2018/Asianro 8

Kaupunginhallitus § 324 15.10.2018
Kaupunginvaltuusto 8 05.11.2018 8 Tilapäisen valiokunnan asettaminen 512/00.00.01/2018
Khall 15.10.2018 § 324 (Valmistelija: hallintosihteeri Tiina Isotalus)

Valtuuston kokouksessa 24.9.2018 valtuutettu Sami Salmu jätti 8 valtuutetun ja 3 varavaltuutetun allekirjoittaman aloitteen Kuntalain 43 § mukaisen menettelyn aloittamisesta kaupunginjohtajan irtisanomiseksi. Aloite on liitteenä.

Kuntalain 43 § mukaan valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen. Asian vireilletulo vaatii vähintään neljäsosan valtuutetuista tekemän aloitteen. Asiaa valmisteltaessa on kunnanjohtajalle ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi.
Irtisanomispäätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Kuntalain 35 §:ssä tilapäisen valiokunnan asettamisesta on säädetty seuraavaa: Kun kuntalain 43 §:ssä tarkoitettu kunnanjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettu ja tai varavaltuutettuja. Tilapäinen valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista ja hallinnon tarkastamista varten. Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin osiin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto. Kaupunginjohtaja on kirjoittanut aloitteeseen vastineen, joka on kokouspykälän liitteenä. Lisäksi liitteenä on kaupunginjohtajan suorien alaisten kaupungin hallitukselle 5.10.2018 jättämä kannanotto. Hallintosäännön I osan 1 luvun 3 §:n mukaan kaupunginjohtajan ollessa esteellinen esittelijänä toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Kalajoen kaupungin päätöksenteko- ja toimintakyvyn turvaaminen sekä kaupungin yleinen etu nousevat jatkon kannalta keskeisiksi. Työrauhan palauttaminen kaupungin henkilöstölle sekä keskinäisen luottamuksen uudelleenrakentaminen poliittisten päättäjien ja virkamiesjohdon välille toteutuvat parhaiten avoimella keskustelulla sekä neuvottelumenettelyn kautta, jota johtaa ulkopuolinen ja neutraali asiantuntija. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että
 1. valtuusto ei aseta kuntalain 35 §:n mukaista valiokuntaa selvittämään kaupunginjohtajan luottamusta.
  2) luottamushenkilöorganisaatio ja virkajohto aloittavat ulkopuolisen asiantuntijan johdolla fasilitointimenettelyn luottamuksen ja työrauhan palauttamiseksi se kä työnjaon ja pelisääntöjen täsmentämiseksi.
  Kaupunginhallitus: Merkitään, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari poistui kokouksesta klo 20:36 kun asian käsittely alkoi. Jukka Rahja teki esityksen: "Kaupunginhallituksen puheenjohtajan esitys hylätään. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto ratkaisee valiokunnan perustamista koskevan asian.” Vesa Hihnala ja Meri Säteri kannattivat Rahjan esitystä.
  Rahjan perustelut: Irtisanomisaloitteessa ei ole kyse epäluottamuksesta muita luottamushenkilöitä tai virkamiesjohtoa kohtaan. Jotta toiminta voisi palautua normaaliksi, epäluottamuksen taustalla olevat syyt tulee selvittää. Tätä tarkoitusta varten on säädetty mahdolisuudesta perustaa tilapäinen valiokunta.
  Valiokunta voi tarvittaessa kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita. Valiokunnan työn oheen tai valiokunnan työn päätyttyä voidaan tarvittaessa hankkia myös ulkopuolista apua. Eija Pahkala esitti muokkausehdotuksen päätösesitykseen.
  Kohta 2 korvataan seuraavasti: ”Luottamushenkilöorganisaatio ja virkajohto aloittavat mahdollisimman pian ulkopuoli sen asiantuntijan johdolla epäluottamus-asian selvittämisen kuulemalla asian osaisia sekä käynnistää fasilitointimenettelyn luottamuksen ja työrauhan palauttamista varten.” Esitys raukesi kannattamattomana.
  Kun pyydetyt puheenvuorot olivat loppuneet, julisti puheenjohtaja keskustelun asiasta päättyneeksi. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty päätösesityksestä poikkeava esitys, jota oltiin kannatettu. Puheenjohtaja esitti, että asiasta äänestetään ja äänestystavaksi hyväksytään kädennostoäänestys. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi, että ensin kätensä nostavat ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen puheenjohtajan esitystä ja toiseksi ne, jotka kannattavat Jukka Rahjan esitystä. Äänestystapa ja -menettely hyväksyttiin.
  Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginhallituksen puheenjohtajan esitys sai viisi (5) ääntä (Mauno Rahkola, Eija Pahkala, Mari Niemelä, Hanna Saari ja Sirk ka Alho) ja Jukka Rahjan esitys sai neljä (4) ääntä (Jukka Rahja, Vesa Hihnala, Me ri Säteri ja Timo Suni). Yhteensä annettiin yhdeksän (9) ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen tulleen päätök sek si äänin 5 -4.
  Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että 1) valtuusto ei aseta kuntalain 35 §:n mukaista valiokuntaa selvittämään kau pun gin joh ta jan luottamusta. 2) luottamushenkilöorganisaatio ja virkajohto aloittavat ulkopuolisen asiantun ti jan johdolla neuvottelumenettelyn luottamuksen ja työrauhan palaut ta mi sek si sekä työnjaon ja pelisääntöjen täsmentämiseksi.
  Kvalt Kaupunginvaltuusto:


ALOITE KUNTALAIN 43 §:N MUKAISEN MENETTELYN ALOITTAMISESTA KAUPUNGINJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI

Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunginvaltuusto aloittaa kuntalain 43 §:n mukaisen menettelyn kaupunginjohtajan irtisanomiseksi ja asettaa kuntalain 35 §:ssa tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan asiaa.

Perustelut

Kaupunginjohtaja on osoittanut toistuvaa piittaamattomuutta lain säädöksiä ja hallintosäännön määräyksiä kohtaan Kaupunginjohtaja ei laillisuusongelmia tiedoksi saatuaan ole ryhtynyt asianmukaisessa ajassa toimiin asioiden kuntoon saattamiseksi.

Kaupunginjohtaja pyrkii voimakkaasti ohjaamaan poliittisen harkintavallan käyttöä. Kaupunginjohtaja-on. esittelijanä toimiessaan jättänyt tuomatta esiin päätöksenteon kannalta keskeisiä tietoja ja antanut päätöksenteon pohjaksi vääriä tietoja.

Kuntalain ja hallintosäännön edellyttämä kuntalaisten tiedonsaantioikeus jää merkittävässä määrin toteutumatta. Toimielimille jätetään tuomatta tietoon alaistensa viranomaisten otto-oikeuskelpoisia päätöksiä. Luottamushenkilöiden tiedonsaanti on puutteellista.

Kunnan työntekijät ovat viestineet luottamushenkilöille painostavasta ilmapiiristä ja kaupunginjohtajan pitamistä asiattomista puhutteluista. Kaupunginjohtaja on kohdellut epäasiallisesti kunnan henkilöstöä ja luottamushenkilöitä, puhunut halventavasti muista viranomaisista ja kunnan viranhaltijoista.

Pitkäaikaisen monella tapaa moitittavan johtamistoiminnan johdosta, on Kalajoen kaupungin kokonaisedun mukaista, että kaupunginjohtaja irtisanotaan. Tarkemmat perustelut epäluottamusta aiheuttaneista asioista on esitetty erillisessä liitteessä.

Kaupunginjohtajan huomiota on kiinnitetty edellä mainittuihin ongelmakohtiin, mutta muutosta parempaan ei ole tapahtunut. Kaupunginjohtaja on menettänyt luottamuksemme.

Kalajoella 24. 9. 2018 Allekirjoitukset ja nimenselvennykset:

Hanna Halmeenpää
Jenni Ekoluoma
Markku Isopahkala
Sami Salmu
Hannu Heikkilä
Vesa Hihnala
Antti Nikula
Arja Isokääntä
Meri Säteri
Jukka Rahja
Markku Pasanen

Liitteet: Luottamuspulan syitä

 1. Elinkeino- ja maankäyttötoimikuntaan liittyvät laillisuusongelmat
 2. Tapionportin asemakaava
 3. MRL § 171 mukainen poikkeaminen
 4. TA 2018 talosuarvion valmistelu
 5. Kiinteistöjen kauppa Ruukki Engineering Oy
 6. Maankäyttöyksikön siirtäminen kehittämispalveluihin TA 2018 käsitelyn yhteydessä
 7. Toistuva epäasiallinen käyttäytyminen
 8. Useat ympäristö- ja maankäyttöpalvelujen keskeisten virkamiesten irtisanoutumiset
 9. Toimielinten otto-oikeuskelpoisten tiedoksi saattamatta jättäminen
 10. Oleellisten henkilöstöön liittyvien asioiden tiedoksi saattamatta jättäminen
 11. Ympäristölautakunnan päätösvallan delegointi
 12. Esitys alijäämäisen talousarvion laadintaohjeen antamisesta kaupunginhallitukselle

1. Elinkeino- ja maankäyttötoimikuntaan liittyvät laillisuusongelmat
Viitteet:
 • kuntalaki
 • Kuntaliiton hallintolakimiehen kannanotto 20. 6. 2017 .
 • 27. 6.2017 ilmoitus valtuuston ja hallituksen puheenjohtajille sekä kaupunginsihteerille ja kaupunginjohtajalle .
 • KH 26.6.2017 § 220 .
 • KH 21. 8. 2017 § 254
 • KH 2. 10. 2017 § 295

Kuntaliiton lakiasiantuntija otti sähköpostitse kantaa elinkeino-ja maankäyttötoimikuntaa (EIMa) koskevään asiaan kesällä 2017. Kannanoton mukaan sekä järjestelyyn yleisesti, että kaupunginjohtajan rooliin kyseisessä toimielimessä liittyisi laillisuusongelmia. Kuntaliiton lakimies katsoi, että asiaan liittyvät laillisuusongelmat tulisi tarkemmin selvittää pyytämällä asiasta kuntaliiton virallinen lausunto. Asia on tuotu esiin kaupunginhallituksen em. kokouksissa.
Kaupunginjohtaja ei ole vaalikelpoinen valtuustoon eikä kaupunginhallitukseen. Kesään 2017 saakka kaupunginhallituksen alainen EIMa on valmistellut ja käsitellyt jopa 2/3 valtuuston käsiteltävaksi tulleista asioista. Kaupunginjohtaja on toiminut kyseisen toimielimen Jäsenenä ja puheenjohtajana. EIMa:n kokouksista on pidetty pöytäkirjaa, joista käy ilmi EIMa:ssa tehdyt (myös itsenäiset) päätökset.

Kaupunginhallitukselle 21. 8.2017 esitetyn mukaan EIMa olisi valtuuston hyväksymä kuntalaissa tarkoitettu ja hallintosäännössä määritelty vapaamuotoinen toimielin, jolla ei olisi muodollista toimielimen asemaa. Tosiasiallisesti hallintosäännössä ei tällaista määrittelyä ole ja toimikunta on yksi kuntalain 33 §:ssä määritellyistä kunnan virallisista toimielimistä, ei vapaamuotoinen vaikuttamistoimielin, jotka on määritelty kuntalain 25-27 pykälissä ja joiden ero kunnan virallisiin toimielimiin käy ilmi kuntalain taustatöistä (HE 268/2014).

Kuntaliiton lakimiehen kannanoton ja asiaan liittyvien epäselvyyksin johdosta kaupunginhallitus päätti 2.10.2017, että kunnassa käynnistetään hallintosäännön tarkistaminen.

Ongelmat:
Kaupunginjohtaja joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon tai hallitukseen, on toiminut vuosia jäsenenä ja puheenjohtajana toimikunnassa, joka on ensimmäisenä toimielimenä ennen hallitusta ja valtuustoa käsitellyt jopa 2/3 valtuuston käsiteltäväksi tulleista asioista, ts. samoja asioita, joita kaupunginjohtaja ei ole vaalikelpoinen hallituksen tai valtuuston jäsenenä käsittelemään. Asiasta ei ole siihen liittyvien ongelmien tiedoksi saattamisesta ja kuntaliiton lakimiehen suosituksesta huolimatta tiettävästi pyydetty kuntaliiton tai muun ulkopuolisen asiantuntijatahon virallista kannanottoa. EIMa on syksystä 2017 alkaen toiminut vastoin kuntalain ja hallintosäännön määrittelyä, ns. . epävirallisena toimielimenä. Syksystä 2017 alkaen asioiden käsittelyyn on EIMa:ssa toistuvasti osallistunut myös muita kuin kaupunginhallituksen toimikuntaan nimeämiä henkilöitä. Asiaan liittyviä ilmeisiä laillisuusongelmia ei ole ratkaistu eikä hallintosäännön uudistusta ole edelleenkään tuotu kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin vastine asiaan

Kalajoen kaupunki ja aikaisemmin Kalajoen kunta on perustanut elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan vahvistamaan poliittista ohjausta elinkeino- ja maankäyttöasioissa. Jo pitkään toiminut maaseututoimikunta toimii vastaavalla tavalla maaseutuasioissa. Normaalia viranhaltijoiden toimin tapahtuvaa valmistelua on haluttu täydentää keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välisellä vuoropuhelulla. Vuoropuhelun kautta on tullut poliittista ohjausta muun ohessa siten, että luottamushenkilöt ovat voineet linjata kaupungin raunaehtoja isommissa maankäytö- ja elinkeinoasioissa jo varhaisemmassa valmisteluvaiheessa.Tehtyjenn linjaustan mukainen valmistelu on lisännyt yritysten ja muiden asiakkaiden osalta myös ennakoitavuutta siitä,miten asioihin todennäköisesti päätöksenteossa suhtaudutaan.

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta, kuten eii myöskään maaseututoimmikunta, eivät ole varsinaisia toimielimiä, vaan vlamistelua tukevaa vuoropuhelua. Kyse on käsittääksenii epävirallisesta valmistelutavasta, joka lisää viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden vuoropuhelua. Epävirallisen valmisteluelimen toimintaan on varsinaisten jäsenten lisäksi osallistunut poliittisen ohjauksen mukaisesti asiantuntija ja tarvittaessa useampiakin. Asiantuntijoiden osallistumista vastaan ei kenelläkään leinkeino- ja maankäyttötoimikunnan toimintaan osallistuvista ole ollut mitään huomauttamistaa. Asiantuntijat ovat laajentaneet näkemystä valmistelussa ja edistäneet omalta osaltaan hyvää valmistelua.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin operatiivista organisaatiota. Kaupunginjohtajalla on keskeinen rooli toimi esittelijänä kaupunginhallituksessa käsiteltävissä asioissa, joista merkittävimpiä ovat elinkeino- ja maankäyttäasiat.

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan roolia ja jälleen kerran esittel nostettuja erilaisia näkemykisä on käsitelty useaan otteeseen eri päätöksenteon vaiheissa. Asiassa on toimittu valtuuston hyväksymän lainvoimaisen hallintosäännön mukaisesti. Kaupungin päätösten lainmukaisuuta valvova kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.8.2017 yksimielisesti todennut, että hallintosäännön hyväksymistä koskeva päätös on laillinen ja päättänyt panna sen täytäntöön. Täytäntöönpanosta on ollut päättämässä myös aloitten allekirjoittajista Vesa Hihnala ja Jenni Ekoluolma, Mikäli hallintosäännöön lainmukaisuudesta olisi haluttu lisäselvitystä olisi ollut johdonmukaista päättää mahdollisten lisässelvitysten hankkimisesta hallintosäännön hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä.

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan valitseminen eteni tällä kaudella seuraavasti:
Kaupunginhallitus valitsi toimikuntaan kokouksessaan 21.8.2017 jäsenet. Meri Säteri teki jo tuollooin kokouksessa vastaesityksen käyttäen pitkälle samoja perusteita kuin aloitteessa. Kaupunginhallitus päätti tästä huolimatta äänin 7-2 valita toimikunnan.

Erkin kommentti: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta ei ole kuntalain mukainen virallinen elin. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta on ollut Kalajoen päätöksenteossa käytössä jo kymmeniä vuosia. Elinkeino- ja maankäyttötoimikuntaan on valittu sopivia henkilöitä eli ns. joo-miehiä ja – naisia. Sitä voitaisiin nimittää vallankaappauselimeksi. Se ei ole kuntalain mukainen elin, vaan se on kalajokinen keksintö vallan keskittämiseksi sopiville henkilöille.
Tämä menettely sopi hyvin kapunginjohtaja Jukka Puoskarin johtamistyyliin ja siksi hän ei ole halunnut muuttaa käytäntöä lain mukaiseksi. Häntä on tässä asiassa kompanneet vallankipeät joo-miehet ja joo-naiset useista eri puolueista Kalajoella.
Kalajoen päättäjien menettely on elinkeino- ja maankäyttötoimikunta-asiaissa kuntalain vastaista. Tästä ei suoranaisesti voi syyttää kaupunginjohtaja Jukka Puoskaria, sillä syyllisiä asian korjaamattomuuteen on myös ns. suuressa enemmistössä valtuutetuista. Asiassa on pyydettävä Kuntaliiton lakimiehen lausunto ja ryhdyttävä sen mukaisiin toimenpiteisiin.

 1. Tapionportin asemakaava

Viitteet
 • maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)
 • luonnosuojelulaki (LSL)
 • hallintolaki
 • POPELY/1488/2016, 8.12.2016
 • Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan Natura-arviointi 7.9.2016 arvioinnin 13.10.2016 korjattu versio
 • ElMA 6.10.2015 § 68
 • KH 12.10.2016 § 41
 • KH 23.5.2016 § 113
 • ElMA 9.11.2016 § 99
 • KH 14.11.2016 § 259
 • EIMa 17.3.2017 § 41
 • KH 20.3.2017 § 97
 • Valtuusto 27.3.2017 § 36 (kaavan hyväksyminen)
 • KH 4.9.2017 § 264 (kaavan uudelleen hyväksyminen)
 • Valtuusto 25.9.2017 § 111 (kaavan uudelleen hyväksyminen)
 • KH 15.1.2018 § 7 (vastine ELY:n valitukseen hallinto-oikeudelle)
 • KH 2.7.2018 § 226 ELY-keskuksen ilmoitus valituksen poisvetämisestä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Tapionportin alueelle 27.3.2017. POPELY käytti asiassa 25.4.2017 MRL:n mukaista mahdollisuutta hakea asiaan korjausta oikaisukehoituksella. Oikaisukehoituksen johdosta kaavasta tuli tehdä uusi päätös kuuden kuukauden kuluessa.

ELY-keskus katsoi, että kaavahankkeella on arvioitu olevan merkittäviä Natura 2000-verkoston arvoja heikentäviä vaikutuksia ja ettei Kalajoen kaupungilla ollut ollut MRL:n 197 §:n ja LSL:n 66 §:n mukaisia edellytyksiä hyväksyä kaavaa. ELY-keskuksen mukaan kaavan hyväksymiselle olisi ollut edelytykset vasta kun Maristonpakkojen Natura 2000-aleueelle olisi laadittu Natura-arvioinnissa mainittu tarkempi lieventämissuunnitelma, suunnitelmasta olisi pyydetty ELY-keskuksen lausunto ja suunnitelma ja sen toteutus olisi ennen kaavan hyväksymistä lainvoimaisesti hyväksytty.

Kaupungingilla on ollut hyvissä ajoin kaavavalmistelun aikana tiedot Natura-vaikutusarvioinnin tarpeesta, ELY-keskuksen kannasta sekä alueella vaadittavista lieventämistoimista, joita kaavan hyväksyminen olisi edellyttänyt. Kaupungilla oli lisäksi kaavan hyväksymisen ja ELY-keskuksen oikaisukehoituksen jälkeen lähes puoli vuotta aikaa vaadittujen lieventämistoimia koskeviena suunnitelmien ja niiden täytäntöönpanoa koskevien päätösten tekemiseen. Kaava tuotiin kuitenkin kaupunginhallitukseen/kaupunginvaltuustn hyväksyttäväksi muuttumattomana 4.9.2017 § 36/25.9.2017 § 111.

Mrl:n §:ssä 197 on säädetty, että kaavaa hyväksyttäesäs ja vahvistettaessa on noudatetava.mitä LSL:n 10 luvussa säädetään. LSL:n 10 luvun 65 §:n mukaan, mikäli hanke tai suunnitelma joko yksin tai yhdessä muiden suunnitelmien kanssa voi merkittävästi heikentää Natura 2000-verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luontoarvoja, hankkeen tai suunnitelman toteuttajanon asianmukaisella tavalla arvoitava nämä vaikutukset ja pyydettävä arvioinnista lausunto ELY-keskukselta. LSL:n 66:ssä on säädetty, että mikäli mainittu arviointi- ja taustamenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän Natura-alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja, viranomainen ei saa hyväksyä tai vahvistaa suunitelmaa, tässä tapauksessa asemakaavaa.

ELY-keskus on kaavaehdotuksesta antamassa lausunnossa jo kesällä 2016 huomauttanut kaupunkia LSL:n 66 §:ssä tarkoitetun vaikutusarvioinnin puuttumisesta. Tapionportin kaavaan liittyvä Natura-arviointi on lopulta toteuteutettu. Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan Natura-arviointia täydentämällä. Natura-arvionnista antamassaan lasunnossa (POPELY/1488/2016) ELY keskus on jo 8. 12. 2016 katsonut, että Tapionportin asemakaava on hyväksyttävissä vasta, kun Maristonpakkojen alueelle on laadittu tarkempi lieventämistoimien suunnitelma, jolla varmistetaan, etteivät kaavan vaikutukset suojelun perusteena oleviin luontotyyppeihin muodostu merkittävästi heikentäväksi. ELY:n 8. 12.2016 lausunnon mukaan jo yksin Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan vaikutukset olisivat sellaisia, että haittojen lieventämistoimet on katsottu kaavan hyväksymisen kannalta välttämättömiksi. Tapionportin kaavan on katsottu vahvistavan näitä vaikutuksia, mutta vaikutusten olevan lievennettävissä hyväksyttävälle tasolle ulkoilu-ja virkistyskäytön ohjaamisen avulla. Näistä syistä ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että Maristonpakkojen Natura-alueelle tulee laatia tarkempi lieventämistoimien suunnitelma, joka tulee olla toteutuksineen laillisesti sitovasti hvväksvttv. ennen kuin keskustaajaman osayleiskaava tai TaDionportin asemakaava voidaan hyväksyä. Suunnitelmasta on edellytetty pyydettävän ELYkeskuksen lausuntoja suunnitelmiin sisällytettävän Natura-luontotyyppien seurantaohjelma.

Ongelmat: . Hallintolain 45 §:n mukaan päätökset on perusteltava ja perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Päätösesitykset kaupunginhallitukselle esittelee virkavastuulla kaupunginjohtaja. Päätösten perusteeksi ei ole missään asian käsittelyn vaiheessa hallintolain edellyttämällä tavalla liitetty luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettuja selvityksiä tai lausuntoja (Natura-vaikutusten arviointi ja ELY-keskuksen lausunto). ELMa:n, kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston esityslistoissa ei ole missään asian käsittelyn vaiheessa esittelyteksteissä ilmoitettu asiassa sovellettavia säännöksiä eikä näistä aiheutuvaa kieltoa (LSL 66 §) hyväksyä kaavaa LSL 65 §:ssä säädetyn arviointimenettelyn tuloksesta johtuen. . ELY-keskuksen kaupungille 25, 4. 2017 jättämä MRLn mukainen oikaisukehotus on tuotu tiedoksi kaupunginhallitukselle vasta 4. 9.2017. Tällä viivytyksellä on tehty mahdottomaksi huolehtia ELY:n oikaisukehotuksessaan vaatimien toimenpiteiden hoitamisesta ennen oikaisukehotuksessa niille annetun määräajan kulumista.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin vastine asiaan

Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Tapionportin alueelle kokouksessaan 27. 3.2017. Ennen kaavan hyväksymistä kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 20. 3. 2017 ehdotusvaiheen palautteeseen laaditut vastineet. Palautteeseen laaditussa vastineessa, joka koski POPELY:n Maristonpakkojen Natura 2000-alueelle laadittavaa kulunohjaussuunnitelmaa, todettiin, että lieventämissuunnitelma laaditaan, kuten lausunnossa esitettiin. Vastineessa ei otettu kantaa suunnitelman laatimisen ajankohtaan. Kaavaselostuksen kohdassa 8. 2. "Natura 2000 -alueet" arvioidaan, että Tapionportin asemakaavan ja keskustan osayleiskaavan yhteisvaikutukset Maristonpakkojen Natura-alueisiin ovat kohtalaiset, mikä korostaa lieventävien toimien tarpeellisuutta. Kaavan hyväksymisen jälkeen on viipymättä toimittu hyväksytyn vastineen mukaisesti ja viranhaltijapäätös (kaavoituspäällikkö Mikko Alin) lieventämissuunnitelman laatimisesta tehtiin 4.4. 2017. Natura-arvioinnissa (Ramboll Finland Oy) on hankkeella todettu olevan kohtalainen vaikutus yhdessä keskustan osayleiskaavan kanssa Maristonpakkojen Natura-alueisiin. On tulkittu, ettei tämä kohtalainen vaikutus merkittävästi heikennä Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja (LSL 10 luku 65 §). Vaikutukset on arvioitu kohtalaisiksi myös kaavaselostuksessa ja toimenpiteisiin on ryhdytty lieventämistoimien suhteen. POPELY käytti asiassa MRL 195 §:n mukaista oikaisukehotusta 25.4.2017. Lieventämissuunnitelman laatiminen oli kuitenkin ajallisesti odotettua laajempi selvitys. Suunnitelman valmiiksi saattaminen ei lopulta ollut mahdollista asetetussa määraajassa (6 kk), sillä maankäyttö-ja rakennuslain 195 §:n mukaan kunnanvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva päätös kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, muutoin kaavan hyväksymispäätös raukeaa. Oikaisukehotus on käsitelty kaupunginhallinnossa lain mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa sen saapumisesta. Kaupunginvaltuusto käsitteli oikaisukehotuksen ja teki uuden hyväksymispäätöksen kokouksessaan 25.9.2017. POPELYteki päätöksestä valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Lieventämissuunnitelmaa työstettiin eteenpäin ja konsultin, kaupungin viranhaltijoiden ja POPELY:n virkamiesten kesken käytiin tiivistä yhteistyötä suunnitelman loppuun saattamiseksi ja luonnonsuojelun kannalta parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. Viimeinen neuvottelu käytiin Oulussa 27. 4. 2018, jolloin sovittiin lopullisesti Maristonpakkojen Natura 2000 -alueelle tehtävät toimenpiteet. Lieventämissuunnitelman valmistuttua ja kaupungin siihen sitouduttua POPELY veti pois valituksensa Tapionportin kaavasta ja kaava kuulutettiin voimaan. Asiassa on ollut kyse pohjimmiltaan myös siitä, että POPELYn ja Kalajoen kaupungin näkemykset ovat joiltakin osin tulkinnanvaraisissa asioissa poikenneet toisistaan. Kalajoen kaupungin näkemyksessä on painottunut matkailuelinkeinon ja virkistyskäyttömahdollisuuksien edistäminen lainsäädännön sallimissa rajoissa, luonto huomioon ottaen. POPELYn näkemyksessä ovat painottuneet enemmän luonnonsuojelulliset näkökulmat.

Erkin kommentti:

Kaupunginvaltuutetuilla on päätöksenteon yhteydessä mahdollisuus jättää eriävä mielipide asioissa. Jos he eivät ole jättäneet eriävää mielipidettä asiasssa, niin he ovat menettäneet puheoikeutensa asiassa. Jos he taas ovat jättäneet eriävän mielipiteen asiassa niin heillä on mahdollisuus valittaa asiassa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Asian jatkokäsitely tapahtuu Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa eikä Kalajoen kaupungin päättävissä elimissä.

3.MRL § 171 MUKAINEN POIKKEAMINEN

Viitteet:
 • maankäyttö-ja rakennuslaki (MRL)
 • maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA)
 • Kalajoentien liikerakentamisen asemakaavan asemakaavaselostus 25. 3. 2014 (Valtuusto 25. 3.2014 §29) .
 • poikkeamislupahakemus 30. 8. 2017 .
 • KH 4. 9. 2017 §265
 • sähköpostit kirjaamo 1. 2. 2018, kaavoituspäällikkö 1. 2. 2018 ja 12.2.201
  Poikkeamislupaa haettiin 30. 8.2017 toimitetulla hakemuksella. Hakemuksessa haetuksi poikkeamaksi ilmoitettiin 1) poikkeama kerrosluvun ja kerrosalan osalta ja 2) pysäköintialueen sijoittaminen osittain viheralueelle. Hakemuksessa ei lainkaan esitetty perusteluja poikkeamiselle. Kaupunginhallituksen 4. 9. 2017 esittelytekstin mukaan poikkeamista oli näiden lisäksi haettu myös kaavan mukaisten liiketilojen rakentamisvelvoitteen osalta.
  Maankäyttö ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaan poikkeaminen voidaan myöntää vain hakemuksesta (MRL 171 § 1 mom, HE 148/2015), poikkeamiselle on aina oltava erityinen syy, jotka määrittyvät oikeuskäytännön kautta (MRL 171 § 1 mom, HE 101/1998, HE 148/2015) ja kaavasta poikkeamisen perustelut on esitettävä hakemuksessa (MRA 85 § 2 mom).

Ongelmat:
Hakemuksessa, jonka pohjalta kaupunginjohtaja on virkavastuulla esittänyt kaupunginhallitukselle kaavasta poikkeamista, ei ole esitetty lain edellyttämää erityistä syytä eikä itse asiassa mitään perusteluja haetuille poikkeamille. . Hakemuksessa ei ole lainkaan haettu poikkeamista kaavan mukaisesta liiketilojen rakentamisvelvoitteesta. Kaupunginhallitukselle on kuitenkin esitetty, että tätäkin poikkeamaa olisi haettu. . Kaupunginhallitukselle on esitetty liiketilojen rakentamisvelvoitteesta poikkeamisen syyksi ainoastaan se, etteivät pihan puolelle aukeavat liiketilat olisi tarkoituksenmukaisia. Kaavassa ei ole kuitenkaan edes edellytetty pihan puolelle aukeavia liiketiloja.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin vastine asiassa

Aloitteessa mainitut näkemykset ja niiden kommentit ovat pääsääntöisesti tulleet esille jo päätöksenteon yhteydessä. Siitä huolimatta kaupunginhallitus hyväksyi poikkeamisluvan äänin 7-2. Päätöksestä ei ole valitettu ja se on lainvoimainen. Asiaa edelleen selviteltäessä voidaan todeta pääosin uudelleen seuraavaa: Poikkeamislupahakemukseen on kirjattu pääasiat, joista poiketaan. Liiketilojen osalta hakemuksessa ei ole mainittu poikkeamistarvetta, mikä osaltaan on virhe. Hankkeen osalta on käyty lukuisia neuvottelulta ja hakemuksen mukana on toimitettu neuvotteluiden pohjalta laaditut pääpiirustukset. Hakemuksen mukana toimitettujen asiakirjojen perusteella viranhaltija on todennut esittelytekstissä, että poikkeaminen myös liiketilojen määrää koskevasta kaavamääräyksestä tulee kysymykseen. Poikkeaminen liiketilojen osalta ei ole tullut viranhaltijoille yllätyksenä, vaan se on ollut tiedossa käytyjen neuvottelujen perusteella. Hakijalla on ollut halu toteuttaa haastavalle tontille tietyntyyppinen rakennus. Poikkeamisen edellyttämät erityiset syyt on käyty neuvottelumenettelyin kaupungin viranhaltijoiden ja hakijan kesken. Neuvottelumenettelyssä on sekä kaupungin viranhaltijoille että hakijalle tullut tietoon ne erityiset syyt, joiden vuoksi asemakaavasta joudutaan poikkeamaan, poikkeamisten perustelut ja missä määrin poikkeaminen on mahdollista. Näitä ei ole kirjattu hakemukselle, koska asiat ovat olleet molempien osapuolten tiedossa. Erityiset syyt on kuitenkin tuotu päättäjille tietoon esittelytekstissä. Erityisenä syynä pysäköintipaikkojen osalta oli poikkeuksellinen maanomistussuhde, sillä kaavan mukaisen tontin käyttö rakennushankkeen yhteydessä ei ollut mahdollista maanomistusolosuhteista johtuvista syistä. Tontti koostui kolmen eri maanomistajan kiinteistöistä, joista kaikki eivät olleet mukana rakennushankkeessa. Rakennusoikeuden ja kerroskorkeuden osalta erityinen syy oli maapohjan poikkeuksellisen korkea hinta. Kerroskorkeuden nostamisella ja suuremmalla asuntomäärällä kerrosneliömetrin hinta saatiin Kalajoen hintatasolla kohtuulliseksi. Maankäyttöpalveluiden tavoitteena on ollut, että kaupungin katukuvaa saadaan uudistumaan. Jotta hanke oli mahdollinen, oli poikettava kerroskorkeudesta. Kaupungin tekniset palvelut on panostanut katukuvan uudistamiseen Kalajoentien rakentamisessa.

Liiketilojen osalta viranhaltijoiden ja hakijan välillä käytyjen neuvottelujen tuloksena liiketilojen sijoittuminen kyseiselle rakennuspaikalle todettiin tarpeettomaksi. Kalajoen keskustan tulevan painopisteen on todettu yleiskaavallisesti sijoittuvan valtatien 8 tuntumaan, sen molemmin puolin. Asiaa käytiin läpi hankkeen neuvotteluissa. Asemakaavan päiväys on maaliskuulta 2014. Yleiskaavahanke, jossa on tutkittu keskustan painopistettä, on ollut luonnosvaiheessa tämän jälkeen. Maankäytön tavoitteet ovat tässäkin ajassa ehtineet muuttua. Poliittinen tahtotila on ollut tukena kaupunkikuvan uudistamisessa ja mm. tämän hankkeen eteen tehtyjen neuvottelujen pohjana. Valmistelussa on pyritty toimimaan kaupunkistrategian mukaisesti. Tiivistetysti asiassa on menetelty seuraavasti. Viranhaltijat ovat kertoneet neuvotteluissa minkälainen rakennus onnistuu ilman poikkeamismenettelyä ja missä asioissa toteutuksen edellytyksenä on kaupunginhallituksen hyväksymä poikkeamislupa. Hakija on esittänyt valmisteluun perustellun esityksen toteutettavasta rakennuksesta ja poikkeamisluvan myöntämisestä siltä osin kuin poikkeamislupää tarvitaan. Poikkeamislupa on ollut kaupunginhallituksen käsiteltävänä ja kaupunginhallitus on äänin 7-2 harkintavaltaansa käyttäen myöntänyt poikkeamisluvan. Aloitteen allekirjoittajista Vesa Hihnala oli yksi seitsemästä poikkeamisluvan myöntämistä kannattaneista hallituksen jäsenistä. Päätöksestä ei ole valitettuja se on lainvoimainen.

Erkin kommentti:

Kaupunginvaltuutetuilla on päätöksenteon yhteydessä mahdollisuus jättää eriävä mielipide asioissa. Jos he eivät ole jättäneet eriävää mielipidettä asiasssa, niin he ovat menettäneet puheoikeutensa asiassa. Jos he taas ovat jättäneet eriävän mielipiteen asiassa niin heillä on mahdollisuus valittaa asiassa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Asian jatkokäsitely tapahtuu Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa eikä Kalajoen kaupungin päättävissä elimissä. Koska päätöksestä ei ole valitettu ja se on lainvoimainen niin valtuutetut ovat menettäneet puheoikeutensa asiassa.

 1. TA2018 INVESTOINTIEN VALMISTELU
  Viitteet:
  - KH 14.8.2017 § 239 (talousarviokehys) .
  - KH 30. 10.2017 § 317-318 (veroprosentit) .
  - Valtuusto 6. 11.2017 § 120-121 (veroprosentit) .
  - KH 13. 11.2017 § 333 .
  - KH 20. 11.2017 § 346 (aikataulujen mukaan tuli olla investointien esittely) . – KH 11. 12.2017 § 375 (lopullinen talousarvio 2018) .
  - Valtuusto 18. 12.2017 (lopullinen talousarvio 2018)

Kaupunginhallitus hyväksyi 14. 8.2017 vuoden 2018 talousaroiokehyksen linjaten investointien nettotasoksi vuodelle 2018 enintään 10, 3 milj. eroa. Vuoden 2017 määrärahojen käytön toteuma on ollut suurella osin tiedossa jo talousan/iokehyksestä 14.8.2017 päätettäessä. Kaupunginhallituksen 13. 11.2017 esittelytekstin mukaisesti (TA2018:n käsittelyaikataulu) investoinnit olisi tullut esitellä kaupunginhallitukselle 20. 11. 2017. Talousarvion lopullinen käsittely oli hallituksessa 11. 12. 2017. Esityslista tuli talousarvion osalta saataville vasta perjantaina 8. 12.2017 virkaajan päättyessä ja investoinnit kaupunginhallitukselle tuolloin ensimmäistä kertaa tiedoksi. Hallitukselle 11. 12.2017 esitetyt investoinnit ylittivät lähes 3 milj. eurolla hallituksen 14.8.2017 hyväksymän investointien maksimimäärän.
Ongelmia:

Kaupunginjohtaja ei ole 30. 10.2017 ja 6. 11.2017 veroprosentteja kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi esittäessään tuonut ilmi lähes 3 milj. ylitystä kaupunginhallituksen 14. 8.2017 ohjeistamaan investointien maksimitasoon vuodelle 2018. Tämän ylityksen on täytynyt olla tiedossa vain kuukautta ennen talousarvion lopullista käsittelyä. . Mikäli ylitystarve olisi kuitenkin tullut tietoon vasta veroprosenttien hyväksymisen jälkeen, olisi ollut erityisen tärkeää, että kehyspäätöksen lähes 30 %:lla ylittäneet investoinnit olisi esitelty hallitukselle TA-käsittelylle sovitussa aikataulussa 20. 11. 2017. Investointeja ei kuitenkaan esitelty kaupunginhallitukselle vielä tuolloinkaan, vaan kaupunginjohtaja toi investoinnit ja niihin liittyvän ylityksen kaupunginhallituksen tietoon vasta yhtä virkapäivää ennen talousarvion lopullista käsittelyä kaupunginhallituksessa 11. 12.2017.Talousarvion on suurin yksittäinen kaupunginhallituksen ja -valtuuston vuosittain käsittelemä asia. On täysin kohtuutonta, että talousarvioon merkittävästi vaikuttavat miljoonien lisäinvestoinnit tuodaan päätöksestä vastuun kantavien luottamushenkilöiden tietoon vasta yhtä virkapäivää ennen kaupunginhallituksen kokousta, jossa päätetään talousarvion hyväksymisestä ja esittämisestä valtuustolle.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin vastine asiassa:

Talousarvioraami on talousarviovalmistelua ohjaava. Kaupungin hallintosäännön 8 luvun l §:n mukaisesti "Kaupunginhallitus hyväksyy suunnittelukehyksetja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet." Suunnittelukehys ohjaa talousarviovalmistelua. Valtuusto hyväksyy lopullisen talousarvion ja on tavanomaista, että lopullinen talousarvio poikkeaa aiemmin annetusta suunnittelukehyksestä. Suunnittelukehys annetaan tavanomaisesti hyvissä ajoin, jolloin mahdollistetaan laadukas talousarviovalmistelu. Talousarvion valmistelu on tyypillinen esimerkki päätöksenteossa olevasta laajasta asiakokonaisuudesta, jossa eri taustatekijät saattavat muuttua valmistelun aikanakin. Päätöksentekoon pyritään antamaan kulloinkin tiedossa oleva paras mahdollinen taustatieto. Laajan kokonaisuuden kasaaminen ja tavoite mahdollisimman ajantasaisen tiedon antamiseen on vaativa tehtävä etenkin, kun otetaan huomioon, että talousjohto joutuu kokoamaan yhteen eri palvelujen esitykset yli sadan miljoonan euron ja tuhannen henkilön toimintaa ohjaavaksi talousarvioksi. Vuoden 2018 talousarvioesityksessä investoinnit on yksilöity hyvinkin tarkasti, joten ei ole epäselvää, mihin investointikohteisiin vuoden 2018 talousarviossa hallitus on investointimäärärahoja esittänyt ja valtuusto ne hyväksynnällään kohdentanut. Vastaavasti on esitetty, miten investoinnit rahoitetaan (rahoituslaskelma) ja mikä vaikutus sillä on kaupungin taloudelliseen tilanteeseen (tulos- ja rahoituslaskelma). Kaupungin taloudellisen tilanteen kannalta on ollut mahdollista hyväksyä suunnittelukehystä suuremmat kaupungin infran ja kaupunkikehityksen kannaita tarpeelliset investoinnit. Mikäli hallitus katsoo, että asioihin perehtymiseen tarvitaan lisäaikaa, hallituksella on aina mahdollisuus päättää jatkokokouksesta ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Kaupunginhallitus teki vielä omalta osaltaan muutoksia sekä käyttötalous, että investointiosaan.

Erkin kommentti:

Kaupunginvaltuutetuilla on päätöksenteon yhteydessä mahdollisuus jättää eriävä mielipide asioissa. Jos he eivät ole jättäneet eriävää mielipidettä asiasssa, niin he ovat menettäneet puheoikeutensa asiassa. Jos he taas ovat jättäneet eriävän mielipiteen asiassa niin heillä on mahdollisuus valittaa asiassa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Asian jatkokäsitely tapahtuu Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa eikä Kalajoen kaupungin päättävissä elimissä.

 1. Kiinteistöjen kauppa Ruukki Engineering Oy

Viitteet:
 • KH 14. 8. 2017 § 239 (talousarviokehys)
 • KH 30. 10.2017 § 317-318 (veroprosentit) valtuusto 6. 11. 2017 § 120-121 (veroprosentit)
 • KH 13. 11.2017 §333 KH 20. 11.2017 § 346 (aikataulujen mukaan tuli olla investointien esittely)
 • KH 11. 12.2017 §375 (lopullinen talousarvio 2018) valtuusto 18. 12.2017 (lopullinen talousarvio 2018)
 • KH 22. 1. 2018 § 26 (Ruukki Engineering Oy:n kauppa) valtuusto 29. 1.2018 § 5 (Ruukki Engineering Oy:n kauppa)

Kaupunginhallituksen esittelytekstin 22. 1.2018 § 26 mukaan Ruukki Engineering Oy olisi jättänyt Kalajoen kaupungille myyntitarjouksen sataman läheisyydessä sijaitsevasta ns. Repolan konepajakiinteistöstä. Asian ovat kaupunginhallitukselle esitelleet talousjohtaja ja maanmittausteknikko.

Ongelmat:

Kaupunginjohtaja on ollut asiassa esteellinen Kalajoen Satama Oy:n ollessa asiaan osallinen. On jäänyt epäselväksi, kuka asian valmistelutehtävän on asian valmistelleille antanut.. Asiaa ei tuotu lainkaan elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan käsiteltäväksi. . Kiinteistökaupasta ei kerrottu lainkaan vuoden 2018 talousarviota laadittaessa, vaikka ostotarjous kiinteistöstä oli saapunut jo vuoden 2017 marraskuussa ja TA2018 investoinnit esitettiin kaupunginhallitukselle ensimmäisen kerran vasta 11. 12. 2018. . Kauppa esitettiin tehtäväksi ilman, että sille oli TA2018:ssa varattua määrärahaa ja eikä määrärahoja esitetty varattavaksi edes kaupan teon yhteydessä.


Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin vastine asiaa

Kaupunginjohtaja ei ole osallistunut kaupungin päätöksenteossa asian valmisteluun eikä käsittelyyn, koska hän toimii Kalajoen Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Ruukki Engineering Oy ja Kalajoen Satama Oy on tehnyt Kalajoen ka upungille esityksen siitä, kuinka asiassa olisi mahdollista toimia ja miten Kalajoen Satama on valmis edistämään hanketta. Kaupunginjohtaja ja Kalajoen Satama Oyn toimitusjohtaja ovat antaneet asiasta päätöksentekijöille asianosaisina taustatietoja, mutta eivät ole valmistelleet asiaa päätöksentekoon tai osallistuneet päätöksentekoon. Tämä hankinta sinänsä on ollut ainakin toistaiseksi koko kaupunkikonsernissa kaikkien toimijoiden kannalta kannattava. Lisäksi Kalajoen Satama Oy:n ja Kalajoen kaupungin intressit esimerkiksi kauppahinnan osalta ovat olleet yhtenevät Kalajoen Sataman tullessa vuokralaiseksi hankittavalle kiinteistölle. Neuvottelutuloksen saavuttamisen jälkeen asia eteni valmistelussa ja päätöksenteossa ripeästi ja varsin yksituumaisesti. Yritysasioita ei voida käsitellä julkisesti ennen kuin yritykseltä on saatu tähän lupa. Kaupungille on tehty esitys ja asia on esitelty heti kun se on olut mahdollista. Syy, miksi asiaa ei ole käsitelty elinkeino-ja maankäyttötoimikunnassa, liittynee aikataulutekijöihin. Sinänsä on hieman hämmentävää, että elinkeino- ja maankäyttötoimikuntaa pidetään aloitteessa toisaalla kuntalain ja hallintosäännön vastaisena mutta tässä yhteydessä kritisoidaan virheenä siitä, että asiaa ei ole tuotu lainkaan elinkeino-ja maankäyttötoimikunnan käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajaa syytetään myös tässä kohdassa menettelystä sellaisessa asiassa, jonka valmisteluun ja päätöksentekoon hän ei ole ottanut osaa.

Erkin kommentti:

Kaupunginvaltuutetuilla on päätöksenteon yhteydessä mahdollisuus jättää eriävä mielipide asioissa. Jos he eivät ole jättäneet eriävää mielipidettä asiasssa, niin he ovat menettäneet puheoikeutensa asiassa. Jos he taas ovat jättäneet eriävän mielipiteen asiassa niin heillä on mahdollisuus valittaa asiassa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Asian jatkokäsitely tapahtuu Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa eikä Kalajoen kaupungin päättävissä elimissä.

6. Maankäyttöyksikön siirtäminen kehittämispalveluihin TA 2018 käsitelyn yhteydessä

Viitteet:
 • KH 13. 11.2017 §333 (TA 2018 hallintopalvelut ja kehittämispalvelut) .
 • KH 20. 11. 2017 § 346 (hyvinvointipalvelut ja tekniset palvelut) .
 • KH 11. 12.2017 §375 (lopullinen talousarvio 2018)
 • valtuusto 18. 12.2017 (lopullinen talousarvio 2018)
  TA2018:a käsiteltäessä maankäyttöyksikkö oli asian virkamiesvalmistelussa siirretty teknisistä palveluista kehittämispalveluihin. Kaupunginhallitukselle asiaa perusteltiin sillä, että siirto olisi ao. yksikön virkamiehistä lähtöisin. Samoin asiaa perusteltiin voimakkaasti sillä, että siirto olisi tarpeen teknisen henkilöstön jaksamisen vuoksi. Käsittelyn aikanaja sen jälkeen kävi ilmi, ettei kumpikaan esitetyistä perusteluista pitänyt paikkansa.
  Ongelma: Poliittisen harkintavallan käytön ohjaaminen antamalla virheellistä tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin vastine asiaan

Aloitteessa mainittu asia oli alkuperäisessä talousarvioesityksessä 2018. Asiaa perusteltiin muun ohessa sillä, että kaikki merkittävimmät elinkeino-ja maankäyttöasiat ovat jo pitkään olleet toiminnallisesti Kalajoella yhdessä käsiteltävä kokonaisuus. Valmistelun ohjaus tulee elinkeino- ja maankäyttötoimikunnasta ja merkittävimmät asiat päättää joko kaupunginhallitus tai valtuusto. Tiedusteltaessa johtamisresurssin riittävyydestä elinkeinopalveluissa todettiin, etta resurssi on tiukoilla joka palvelussa, mutta suunnitellun maakuntauudistuksen myötä kehittämispalveluista tulee siirtymään suurin osa maaseutuhallinnon ja lomituspalvelujen työntekijöitä maakunnalle, jolloin tilanne muuttuu merkittävästi. Teknisissä palveluissa on ollut haasteita resurssin suhteen, ja työntekijöiden jaksamiseen on syytä kiinnittää huomiota. Tämä on johtunut esimerkiksi siitä, etta Kalajoen kaupungilla on toteutettavana poikkeuksellisen suuri investointiohjelma. Henkilöresurssia lisättiin jo talousarviossa 2017 mutta meneillään olevassa suhdanteessa rekrytoinneissa ei päästy etenemään yhtä nopeasti kuin olisi toivottu. Esittelyn yhteydessä todettiin, että siirtämisestä on järjestetty hyvän ja avoimen hallinnon toimintatapojen mukaisesti henkilöstöinfoja että asiaa on käsitelty johtoryhmässä. Johtoryhmässä asiasta käytiin keskustelua, jonka lopputuloksena päädyttiin esittämään muutosta. Esillä oli huomattavasti mittavampiakin muutosajatuksia, mutta niitä ei katsottu ajankohtaiseksi tässä yhteydessä. Ymmärretlavasti tällainenkin muutos aiheuttaa huolta ja kysymyksiä, mutta varsinaista asian vastustusta ei ainakaan kaupunginjohtajalle ilmaistu ennen esityksen tekemista. Päätöksenteossa siirtoa ei hyväksytty ja viranhaltijat ovat toimineet tehdyn päätöksen mukaisesti. Molemmilla organisaatiorakenteilla voidaan toimia joustavasti ja tehokkaasti. Asioiden hoidon kannalta on tärkeintä, että minkään palvelun rajapintaan ei tule yhteistoimintaa haittaavaa kynnystä. Tätä ongelmaa meillä ei onneksi ole vaikka monessa julkisessa organisaatiossa tiedon kulku palvelun sisälläkin saattaa olla kiusallisen heikkoa.

Erkin kommentti:

Kaupunginvaltuutetuilla on päätöksenteon yhteydessä mahdollisuus jättää eriävä mielipide asioissa. Jos he eivät ole jättäneet eriävää mielipidettä asiasssa, niin he ovat menettäneet puheoikeutensa asiassa. Jos he taas ovat jättäneet eriävän mielipiteen asiassa niin heillä on mahdollisuus valittaa asiassa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Asian jatkokäsitely tapahtuu Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa eikä Kalajoen kaupungin päättävissä elimissä.

 1. TOISTUVA EPÄASIALLINEN KÄYTTÄYTYMINEN
  Kaupunginjohtajan toistuva epäasiallinen käytös: .
  - ELY-keskuksen toiminnan jyrkkä, jopa kirosanin tapahtunut arvostelu kaupunginhallituksen kokouksissa .
  - kaupungin virkamiesten nimittely paskahousuiksi kaupunginhallituksen kokouksessa .
  - viranomaisia ja muita yhteistyötahoja halventava puhe kaupunginhallituksen kokouksessa (mm. Kuntaliiton lakimiehet, ELY:n virkamiehet) .
  - toistuva luottamushenkilöiden epäkunnioittava kohtelu .
  - kaupungin työntekijöiden epäasiallinen kohtelu ja toistuvat epäasiallisiksi koetut puhuttelut
  Ongelma: Toistuva johtavalle virkamiehelle sopimaton käytös julkisessa virassa.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin vastine asiaan

Aloitteessa mainittuihin kohtiin on vaikea ottaa kantaa koska niitä ei ole yksilöity. Mikäli kaupungin toiminnassa esiintyy häirintää, on erittäin tärkeää, että siihen puututaan, olipa häirinnän tekijä sitten miltä tasolta tahansa. Kaupungilla on häirintätilanteiden varalta käytössä menettelytapaohjeet ja on tärkeää, että myös tältä osin noudatetaan lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita. Ohjeita noudattaen varmistetaan kaikkien osapuolten kannalta asioiden asianmukainen käsittely. Yksilöimättömien heittojen esittäminen ilman että asiat selvitetään käytössä olevien toimintaohjeiden mukaisesti, on kuitenkin epäasiallista toimintaa, jota ei tulisi sallia tapahtuvan ketään työntekijää kohtaan - ei edes kaupunginjohtajaa. Kalajoen kaupunki on noin tuhannen työntekijän työyhteisö. Joissakin tilanteissa esimies joutuu väistämättä puuttumaan tilanteisiin. Nämä tilanteet eivät ole aina kaikille osapuolille miellyttäviä, mutta suurempi epäkohta olisi jättää asiat asian osaisten kesken käsittelemättä. Näissäkin asioissa on tärkeää, että menetellään hyväksyttyjen menettelytapaohjeiden mukaan. Myös kaupunginjohtajan toimintatavassa on varmasti kehittämistarpeita. Sanavalinnatkaan eivät ole aina olleet parhaat mahdolliset. Kaupunginjohtaja joutuu ja saa virkansa puolesta valvoa kaupungin etua eri yhteyksissä. Tämä tarkoittaa joissakin tilanteissa sitä, että eri sidosryhmien kanssa ei olla automaattisesti yhtä mieltä kaikista tulkinta-tai muista kysymyksistä. Kaupungin yhteistyösuhteet ELYn, maakunnan liiton ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa ovat hyvät ja toimivat. Asioista voidaan toki olla joskus vabvastikin eri mieltä, mutta kaikki näita asioita hoitavat tietävät, että se kuuluu asiaan. Erityisen pahalta ja loukkaavalta aloitteessa tuntuu se osio, jossa annetaan ymmärtää, että kaupunginjohtaja ei arvostaisi henkilökuntaa ja nimittelisi henkilökuntaa. Asia on juuri päinvastoin. Kalajoen kaupungin menestyksen perusta on sen osaava, sitoutunut ja aikaansaava henkilöstö. Tämä yhdistettynä johdonmukaiseen, selkeään ja rohkeaankin päätöksentekoon on saanut aikaan sen, että Kalajoki on yksi Pohjois-Suomen parhaiten menestyneitä kaupunkeja monellakin mittarilla mitattuna. Hyvän yhteishengen ja työilmapiirin syntymisessä on ollut keskeinen merkitys sillä, että henkilöstön keskuudestaan valitsemilla pääluottamusmiehillä ja muilla henkilöstön edustajilla sekä kaupunkia työnantajana edustavalla luottamus- ja viranhaltijajohdolla on ollut keskenään arvostava ja toista osapuolta kunnioittava lähestymistapa. Aloitteessa esitettyjä väitteitä ei tue Kalajoen kaupungissa toteutettu henkilöstökysely. Nimettömästi suoritetussa kyselyssä henkilöstön antamat arvosanat Kalajoen kaupungin toiminnasta olivat kohtuullisen hyvät. Kaupunginjohtajan saama arvio oli vielä hieman koko kaupungin kohtuullisen hyviä arvioita parempi. Luonnollisesti aina riittää parantamisen paikkoja. Liitteenä olevasta kannanotosta käy ilmi myös täysin päinvastainen arvio kaupunginjohtajan toiminnasta, kuin mitä aloitteessa on esitetty. Kannanoton ovat omaaloitteisesti laatineet ja allekirjoittaneet kaikki johtoryhmän jäsenet joiden esimies kaupunginjohtaja on. Lisäksi allekirjoittajina ovat ne muut konsernijohdon henkilöt, joiden kanssa kaupunginjohtajalla on ollut ilo tiiviimmin työskennellä viime vuosien aikana. Päätöksentekijöille erikseen jo ennen aloitteen jättämistä toimitetussa henkilöstää edustavien pääluottamusmiesten kannanotossa todetaan: "Jokainen meistä on pitkään ollut mukana kaupungin organisaatiossa eri tehtävissä ja samalla olemme hoitaneet henkilöstön asioita eri YT-elimissä. Olemme eläneet myös taloudellisesti vaikeampia aikoja, olleet eri rooleissa mukana tekemässä vaikeitakin päätöksiä tai niitä työn puolesta toimeen panemassa. Kaikissa tilanteissa olemme kokeneet, että meillä on hyvä työnantaja ja paikka tehdä työtä. Päättäjien ja luottamushenkilöiden kanssa on ollut hyvä yhteishenki. On voitu luottaa toisiimme ja kaikkien osapuolten välillä on ollut keskinäinen kunnioitus ja arrostus." Henkilöstön edustajina pääluottamusmiehet ovat esittäneet huolenaan myös seuraavaa: "Ei voi olla kokousten itse tarkoitus, että pääasiana asioiden hoitamisessa ja päätöksenteossa on syyllisten ja virheiden etsiminen sekä lakipykälien ja oikeellisuuden todistaminen kerta toisensa jälkeen. Ajatusmaailma, että viranhaltijat ja valmistelijat tieten tahtoen haluaisivat tehdä virheellisiä päätöksiä ja hoitaa asioita vain omaa etua tavoitellen tai huolimattomasti, on niin absurdi että sita ei oikein ymmärrä. Asioiden valmistelua ja kehittämistä odotetaan ja vaaditaan, perään kuulutetaan avointa vuoropuhelua ja keskustelua mutta tässä tilanteessa se alkaa olla mahdotonta."

Erkin kommentti:

Tunnen ja tiedän kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin toimintatavat. Kaupunginjohtajakin on ihminen. Varmasti ulkopuolisen on syytä keskustella kaupunginohtajan kanssa kielenkäytöstä tässä uudessa tilanteessa. Tämä asia ei missään tapauksessa voi olla irtisanomisen peruste.

 1. Useat ympäristö- ja maankäyttöpalvelujen keskeisten virkamiesten irtisanoutumiset
Lukuisat ympäristö- ja maankäyttöpalvelujen keskeiset viranhaltijat ovat irtisanoutuneet kaupungin palveluksesta viimeisten vuosien aikana:
 • kaavoituspäällikkö kesällä 2015 (uusi aloitti tammikuussa 2016)
 • rakennustarkastaja 31. 5. 2017 alkaen (uusi valittiin 26. 6. 2017)
 • juuri valittu rakennustarkastaja purki virkasuhteensa 15. 8. vain viikon työssäolon jälkeen
 • uutta rakennustarkastajaa ei saatu rekrytoitua ja virka lakkautettiin
 • kaavoituspäällikkö 1. 11. 2017 alkaen paikkatietoinsinööri loppuvuodesta 2017 ympäristötarkastaja alkuvuodesta 2018.

Ongelma:
Ympäristö- ja maankäyttöpalveluista on viimeisen reilun kahden vuoden aikana lähtenyt 7 keskeistä virkamiestä. Irtisanoutumisia on tapahtunut kiihtyvällä tahdilla keväästä 2017 alkaen. Määrä on epätavanomainen ja huolestuttava herättäen epäilyn ongelmista johtamiskulttuurissa. Erityisesti maankäyttöpalveluista irtisanoutuneet viranhaltijat ovat toimineet tiiviisti elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan alaisuudessa, kaupunginjohtaja taas kyseisen toimikunnan puheeniohtajana

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin vastine asiaan

Henkilöstöjohtaja on esitellyt asiaa jo aikaisemmin. Ohessa asia vielä uudelleen esiteltynä: Viitatuissa tapauksissa kolmessa irtisanoutumisessa on ollut kyse henkilökohtaisista syistä. Kyseiset viranhaltijat ovat hakeutuneet vastaaviin tai vaativampiin tehtäviin omalle kotipaikkakunnalleen tai lähemmäksi omia sidosryhmiään. Lisäksi yhdessä näistä tapauksista puolison ammattiin liittyy sellaista erityisosaamista, jota vastaavia tehtäviä Kalajoen alueella ei ole tarjolla. Kahdessa tapauksessa toinen organisaatio lähialueella on tarjonnut vastaavasta tehtävästä huomattavasti korkeampaa palkkaa. Vuonna 2015 irtisanoutunut kaavoituspäällikkö on puolestaan saanut ammatillisesti ainutlaatuisen työmahdollisuuden ulkomailla. Rakennustarkastajan virkaa ei ole lakkautettu, vaan se muutettiin toimistorakennusmestarin toimeksi, johon saatiin rekrytoitua henkilöhaun ensimmäisellä kierroksella erinomainen työntekijä. Teknisellä alalla vallitsee parhaillaan hyvä suhdanne, jonka johdosta tietyt ammattilaiset voivat erityisen kysyttyjä. Tämä koskee mm. kaava-arkkitehtejä. Lisaksi Kalajoen lähikunnissa on kuluneen kahden vuoden aikana ollut haettavana useita sekä rakennus- että ympäristötarkastajan virkoja. Tällaisissa tilanteissa organisaatiot käyttävät palkkaa yhtenä kilpailutekijänä. Henkilöstöjohtaja on käynyt läpi kaikki vuonna 2017 päättyneet palvelussuhteet yksilötasolla ja selvittänyt niihin liittyneet taustat. Eläköityminen oli samalla tasolla kuin vuonna 2016. Näiden jälkeen tavanomaisin syy palvelussuhteen päättymiseen olivat yksityiselämästä johtuvat tekijät sekä urakehitys, joka on mahdollistunut toisessa organisaatiossa tai toisella paikkakunnalla. Henkilöstöjohtajan näkemyksen mukaan kyse on tavanomaisesta työelämään kuuluvasta vaihtelusta. Aloitteessa esitettyyn epäilyyn ongelmista johtamiskulttuurissa viittaan siihen mita edellisen alakohdan yhteydessä on esitetty. Teknisten palveluiden henkilöstökyselyn tulos vuodelta 2016 vastaa kaikilta osa-alueiltaan koko kaupungin keskiarvotulosta eikä anna tukea esitetyille väitteille.

Erkin kommentti:

Tämä asia vaatii perusteellisemman tarkastelun. Asia on selvitettävä perinpohjaisesti, koska asiassa on vinha perä. Tunnen asian koska olen toiminut Kalajoen kaupunginvaltuutettuna ja ympäristölautakunnan puheenjohtajana. Kun vt. ympäristötarkastajana oli Riku Halmeenpää ja minä olin ympäristöalautakunnan puheenjohtajana niin asiat luistivat kitkattomasti ja kiitettävällä tavalla. Vt. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpään työsopimuksen irtisanominen oli suuri virhe. Tähän ei ole yksistään kaupaunginjohtaja Jukka Puoskari syyllinen vaan siihen syyllisiä löytyy myös poliittisista päättäjistä eteenkin mtk-laisista päättäjistä..

9.Toimielinten otto-oikeuskelpoisten tiedoksi saattamatta jättäminen

Viitteet:
 • Kuntaliiton hallintolakimiehen sähköposti 13. 2. 2017 .
 • kaupungin hallintosääntö

Kaupungin hallintosäännön 5 luvun 10 §:n (Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen) mukaan: "Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekomistaan ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta." Kuntaliiton näkemyksen mukaan kuntalain tarkoitus ja normaali käytäntö kunnissa on, että kunnallinen toimielin saa alaisensa viranomaisen (oli se sitten viranhaltija tai toimielin) päätökset tietoonsa ja että kaupunginhallitukselle tuodaan tiedoksi sen alaisten lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat ja hallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset. Tiedoksi saattaminen on merkityksellistä paitsi'ott6- oikeuden käyttämisen kannalta, myös yleisen tiedonkulun kannalta. Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Rajaavia päätöksiä on tehty lähinnä isoissa kaupungeissa, rutiiniluonteisten päätösten osalta, silloin kun asioita on vuosittain käsiteltävinä suuria määriä, jopa tuhansia. Kuntaliiton näkemyksen mukaisesti, sen lisäksi, että päätökset tulee saattaa kaupunginhallituksen tietoon, pöytäkirjat tulee asettaa nähtäville myös yleisissä tietoverkoissa, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Vaikka kaupunginhallituksen alaisen jaoston päätösten julkaiseminen tietoverkoissa on lähtökohtaisesti viranomaisen harkinnassa, päätökset on käytännössä julkaistava, koska niiden lainvoimaiseksi tulo edellyttää julkaisemista kuntalain 140 §:ssä tarkoitetulla taväliä. Myös toimielinten esityslistojen Julkaiseminen yleisessä tietoverkossa on kunnissa vakiintunut käytäntö myös jaostojen osalta.

Ongelma:
Kaupunginjohtaja toimii kaupunginhallituksen esittelijänä, on läsnä henkilöstöjaoston kokouksissa ja toimii elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan puheenjohtajana ollen siten tietoinen näiden toimielinten otto-oikeuskelpoisista päätöksistä. Kuntaliiton lakimiehen kannanotot on tuotu kaupunginjohtajan tietoon jo talvella 201 8. Kummankaan toimielimen päätöksiä ei ole edelleenkään tuotu tiedoksi kaupunginhallitukselle eikä esityslistoja tai pöytäkirjoja ole, niiltä osin kuin laki siihen velvoittaa, julkaistu yleisissä tietoverkoissa. Kaupunginhallitukselle ei ole hallintosäännön edellyttämällä tavalla ilmoitettu lautakuntien, henkilöstöjaoston ja elinkeino-ja maankäyttötoimikunnan ottokelpoisia päätöksiä

Kaupunginohtaja Jukka Puoskarin vastine asiaan

Aloitteen tekijät ovat lainanneet aloitteeseen hallintosäännön 5 luvun 10 §:ä vain osittain. Pykälän neljäs kappale kuuluu. "Ilmoitus tehdään sähköisesti kaupunginhallituksen, lautakunnan tai johtokunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle.' Hallituksen puheenjohtajan voidaan katsoa saaneen henkilöstöjaoston päätöksista tiedon jo kokouksessa, sillä hän toimii henkilöstöjaoston puheenjohtajana. Esittelijä saa tiedon osallistuessaan kokoukseen. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta ei ole sellainen viranomainen tai toimielin, jota hallintosäännön 5 luvun 10§:ssä tarkoitetaan. Hallituksen puheenjohtaja saa kuitenkin myös elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan asioista tiedon elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan jäsenenä. Esittelijä saa tiedon toimiessaan elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan puheenjohtajana. Henkilöstöjaoston osalta asiaa on käsitelty henkilöstöjaostossa 27.6.2018 edelleen kaupunginhallituksessa 8. 10. 2018. Mikäli kaupunginhallitus linjaa asioita uudelleen, toimitaan uusien linjausten mukaan.

Erkin kommentti:

Tämä ei ole missään tapauksessa irtisanomisen perusteena kestävä peruste. Asia voidaan tarkistaa ja sopia lainmukaiset menettelytavat.

10. Oleellisten henkilöstöön liittyvien asioiden tiedoksi saattamatta jättäminen

Viitteet:
 • kuntalaki
 • kaupungin hallintosääntö
  Kunnanhallituksen kuntalain mukaisena tehtävänä on edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta. Kaupunginhallituksen alaisena toimii henkilöstöjaosto, joka hallintosäännon 5 luvun 1 §:n mukaisesti vastaa henkilöstötoiminnan ohjauksesta ja koordinoinnista. Kaupungin palveluksesta on syyskaudella 2017 irtisanottu työntekijä tai purettu tämän työsuhde viranhaltijapäätöksellä.
  Ongelmat:
  Irtisanominen on poikkeuksellinen toimi. Irtisanomista (tai työsuhteen purkua) ei kuitenkaan tuotu lainkaan henkilöstöjaoston käsiteltäväksi eikä edes henkilöstöjaoston ja/tai kaupunginhallituksen tietoon ennen irtisanomispäätöstä ja sen täytäntöönpanoa.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin vastine asiaan

Työntekijän moitittavaan käyttäytymiseen puuttuminen on osa työnantajan operatiivista toimintaa. Henkilöstöjaostoa on informoitu prosessin eri vaiheista ja perasteista. Toimenpiteet on myös kuvattu intrassa ja ne ovat siten henkilökunnan tiedossa ja saatavilla. Kaupunginhallituksen jaostona henkilöstöjaosto valvoo, etta prosessissa noudatetaan työsopimuslain ja viranhaltijalain määräyksiä. Hallintosäännön mukaan palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. Henkilöstöjaostolla ei ole siten toimivaltaa näissä asioissa. Irtisanotulla työntekijällä on oikeusturvakeinona mahdollisuus nostaa kanne irtisanomisen perusteista yleisessä tuomioistuimessa. Työntekijän oikeusturva toteutuu siten aukottomasti.

Erkin kommentti:

Tämä ei voi olla kestävä irtisanomisen peruste. Valtuutetulla on oikeus saada tietoonsa kaikki salaisimmatkin kaupungin asiat. Valtuutettu on vaito-olovelvollinen asioista. Asioista voidaan keskustella luottamuksellisesti vastuullisten virkamiesten kanssa. Jos havaitaan lainvastaista menettelyä niin oikeudelliset toimet ovat mahdollisia jotta oikeusturva toteutuu.

  11. Ympäristölautakunnan toimivallan delegointi

Viitteet:
 • kuntalaki .
 • maa-aineslaki
 • maankäyttö-ja rakennuslaki
 • ympäristönsuojeluhallinnosta annettu laki .
 • KH 18. 6. 2018 §212 . kaupungin hallintosääntö

Uuden kuntalain 91 §:n mukaan, valtuusto voi siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vain hallintosäännöllä. Kalajoen kaupunginvaltuuston"on~hyväksynyt uuden kuntalain edellyttämän hallintosäännön 30. 5.2017

Hallintosäannön 5 luvun 6 §:n mukaan: Ympäristölautakunta toimii mm. maankäyttö-ja rakennuslain 21 §_n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena, kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta annetun lain.5 §:n tarkoittamana ympäristönsuojeluvirariomaisena ja maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupa-ja 14 §:n mukaisena valvontaviranomaisena sekä päättää mm- ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelulainsäädännössä kunnalle kuuluvista asioista. Ympäristölautakunnalla on oikeus siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle.

5 luvun 7 pykälän mukaan; Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Lautakuntien on ilmoitettava toimivallan siirtämisestä kaupunginhallitukselle, joka kokoaa ja asettaa ne tiedoksi kaupungin nettisivuille."

Hallintosäännössä edllytetyt ilmoitukset kaupunginhallitukselle on tehty 18. 6. 2018. Ympäristölautakunta ei ole delegoinut toimiivaltaansa edelleen. " Kyse on sekä ympäristötarkastajan ja'rakennustarkastajan toimivallasta. Molemmat viranhaltijat tekevät erittäin paljon viranhaltijapäätöksiä.


Ongelmat:

Rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja ovat jo yli vuoden ajan tehneet viranhaltijapäätöksiä (kuten rakennus- ja ympäristölupien myöntäminen) ilman lakiin ja hallintosääntöön toimivaltaa.

Näihin päätöksiin liittyvä laillisuusongelma on tuotu kaupunginjohtajan tietoon kesäkuun lopussa 2018, heti kun se on havaittu. Ongelmaa ei ole edelleenkään korjattu, vaikka kyseessYonlukuFs^ tenk.untalai.sten oikeuksiin ia velvollisuuksiin vaikuttava virhe. Paikkakunnalla on myös runsaasti tuulivoima-ja muuta yritysten toteuttamaan rakentamista, joiden luvituksen lainvoimaisuusoni kyseenalaista.

Kaupunginohtaja Jukka Puoskarin vastine asiaan

Kalajoen kaupungin hallintosäännön 5 luvun 2 §:n ensimmäinen kappale on seuraavansisä Itäinen: Lautakunnat ratkaisevat kukin omilla vastuillaan kaikki muut asiat lukuun ottamatta niitä asioita, jotka valtuuston päätöksellä tai lain perusteella on jätetty valluuston, kaupunginhallituksen, henkilöstöjaoston ratkaistavaksi." Saman pykälän kolmas kappale jatkuu: "Lautakunnat erikseen päättävät, mitkä asiat ne jättävät alaistensa toimielinten tai viranhaltijoiden ratkaistavaksi. Lautakunnan päätös on toimitettava kaupunginhallitukselle tiedoksi." Meri Säterija Hanna Halmeenpää ovat, aivan kuten aloitteessa mainitaan, tuoneet ympäristölautakunnan delegoinnissa mahdollisesti olevan puutteen esille kesällä 2018. On erittäin tärkeää ja hyvä asia että mahdollinen puute delegoinnissa on nostettu esille. Kaupunginsihteeri on välittänyt viestin tekniselle johtajalle ja ympäristöohjauksen esimiehelle, kehottanut näitä käymään läpi delegoinnit sekä tekemään esityksen mahdollisten virheiden oikaisemjseksi. Kuten hallintosäännöstä selkeästi käy ilmi, delegointi ja sen oikeellisuus on ensisijaisesti lautakunnan vastuulla. Ympäristölautakunta ei ole vielä kesän jälkeen kokoontunut. Mikäli asiaa olisi haluttu kiirehtiä, olisi aloitteen allekirjoittanut lautakunnan puheenjohtaja voinut kutsua ylimääräiseen kokoukseen jo aiemmin. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut, vaikka aloitteen allekirjoittajien joukossa on ympäristölautakunnan puheenjohtajan lisäksi myös ympäristölautakunnan jäsen ja varajäsen. Haluttaessa keskushallinnosta annetaan apua asian selvittämiseen. Mikäli lautakunta ei oma-aloitteisesti korjaa virhettä, on toissijaisesti kaupunginhallituksen laillisuutta valvovana kaupungin toimielimenä puututtava asiaan. Ei ole kuitenkaan mitään syytä epäillä, etteikö lautakunta mahdollista virhettään korjaisi.

Erkin kommentti

Asia ei missään tapauksessa ole kestävä irtisanomisen peruste. Asiat voidaan hoitaa neuvottelemalla tarvittaessa käyttämällä hyväksi ulkopuolista apua. Olen käytettävissä asian korjaamiseen hyväksytävällä lainmukaisella tavalla.
  12. Esitys alijäämäisen talousarvion laadintaohjeen antamisesta kaupunginhallitukselle

Viitteet:
 • KH 2. 7.2018 §221
 • KH 10.9.2018§ 264
 • kuntalaki

Kuntalain 110 §:n mukaan: ”Taloussuunnitleman on oltava tasapainossa tai ylijäämääinen.” Kalajoen kaupungin taloussuunnitelma on3-vuotinen. Kaupungin vuoden 2019 TA-raamin mukaiseti ”investoinneissa on aina oltava tiedossa sen vaikutus käyttötalouteen seka sen takaisinmaksuaina (hankintameno/vuotuinen tuotto)”

Talousarvion 2019 käsittelyn tuli alaka kaupaunginhallituksen 18.62018 kokouksessa . Mm. kaupunginjohtajalta on 29.5. pyydetty alkavaa TA-käsittelyä varten arvioita Marinan alueen investoititulojen realisoitumisesta ( arvioidut summat kohdennettuina suuunnitteluvuosille). Pyyntöön ei ole vastattu. 18.6. hallituksen kokouspäivään mennesä. Pyyntö on toistettu samana päivänä, jotta tiedot olisivat käytettävissä asiaa käsiteltäessä. Tähänkään pyyntöön ei ole vastattu.

TA-raamin käsittelyä siirrettiin 18.6.2018 kokouksessa. 2.7.2018 kaupunginhallitukselle esiteltiin sllaisen talousarvion laadintaohjeen antamista vuodelle 2019 ja suunnitteluvuosille, jossa tuloslaskelmaennuste vuosille 2019-2021 oli tasapainossa (+32 549 euroa) Useista eri syistä kaupunginhallitus siirsti TA-raamin käsittelyn kuitenkin vielä edelleen.

10.9.2018 kaupunginhallitukselle esiteltiin sellaisen TA-raamin (talousarvin laadintaohje) antamista, jossa tuloslaskelmaennuste oli ollut 3 vuoden suunnittelukaudella yli 2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Muutosta ei oltu perusltu eikä esitykseen sisältynyt selostusta siitä, miten tasapaino suunnitteluvuosille saavutettaisiin.

Ongelmat:

Esittelijä vastaa esitystensä lainmukaisuudesta. Luottamushenkilöiden tulisi voida luottaa siihen, että päätösesitykset ovat lainmukaisia. Mikäli näin ei ote, luottamushenkilöille tulisi ainakin selostaa todellinen tilanne.

Kaupunginhallituksen jäsenille ei toimitettu pyydettyä ja asian kannalta oleellista päätöksenteon taustatietoa (10.9.2018 TA-raamin suunnitteluvuosien esitetty miljoonaluokan alijäämä" johtui pääosin valmistelussa tehdyistä lähes 2 miljoonan vähennyksistä arvioituihin investointitituloihin).

Kapunginjohtaja Jukka Puoskarin vastine asiaa

Kaupunginhallituksen käsittelyyn tuotiin 18. 6. 2016 §201 vuoden talousarvion raami, joka oli kuntalain 110 § mukaisesti taloussuunnittelukaudella maltillisesti ylijäämäinen. Asian käsittely siirrettiin. Kokouksessa talousjohtaja kävi talousarvion eri osat: käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus-ja investointiosan. Asian esittelytekstissä ja kokouksessa on esitetty mitä toimenpiteitä tasapainoisen talousarvion laadinta taloussuunnitelmakaudella esimerkiksi edellyttää vuoden 2019 osalta.

Kuntalain §110 mukaisesti: Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi-ja rahoitusosa. Talousarvio laaditaan varovaisuuden periaatteella. Tulojen osalta on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Mikäli talousarviovuoden aikana todetaan, että tuloarvio ei toteudu, menoja on leikattava vastaavasti, jotta talousarvion toteuttaminen on mahdollista. Aloitteessa ei ole huomioitu sitä, että investointitulot eivät ole kuntalain mukaisen taloussuunnitelmakauden tasapainoon vaikuttavia muuten kuin pysyvien vastaavien luovutusvoittojen osalta. Kaupunginhallituksen kokouksessa 18.6.2018 kävi ilmi tarve tarkentaa kuntatalouden eri osa-alueiden sisältöä ja niiden suhdetta toisiinsa. Talousjohtaja on esittänyt useammassa yhteydessä valtuustolle ja hallitukselle kalvon, jossa kunnan talousarvion 4 osan sisällöt on esitetty. Selvyyden vuoksi talousjohtaja kertasi asiaa kokouksessa useamman kerran, kertoen myös esimerkkejä, milloin esim. rakennuksen myynti on tulosvaikutteinen. Kaupungin talousarvion tuloslaskelmaosassa on vuosittain varauduttu pysyvien vastaavien myyntivoittoihin 300000 euron talousarvio-odotuksella. Tässä ryhmassa ovat myös tonttien myyntivoitot. Myyntivoitto syntyy, kun tontti tai muu pysyvä vastaava myydään kaupungin taseen omaisuuden arvoa korkeammalla arvolla. Myyntivoittojen realisoituminen vuosittain vaihtelee. Talousarvion investointituloissa kiinteän omaisuuden osalta on huomioitu vuositasolla 500000 euron tuloarvio. Se perustuu keskimääräiseen kiinteän omaisuuden tulototeumaan, jossa on vuosittaista vaihtelua myytävän omaisuuden ja markkinatilanteen mukaan. Mikäli investointituloja realisoituu enemmän, se vaikuttaa kaupungin kassatilanteeseen positiivisesti sekä mikäli on ollut tarvetta talousarviolainalle, pienentää lainanoton tarvetta. Lainamäärällä on korkojen osalta vaikutus käyttötalouteen, tällä hetkellä korkojen alhaisuuden vuoksi varsin maltillinen. Aloitetta koskevissa perusteluissa on todettu, että "investoinnista on aina oltava tiedossa sen vaikutus käyttötalouteen sekä sen takaisinmaksuaika (hankintameno/vuotuinen tuotto)". Kaupunginjohtaja kertasi kokouksessa 18. 6. 2018 kuntatekniikan investointien osalta yleisen periaatteen, että kuntatekniikan investointiin käytetyt määrärahat huomioidaan tonttien hinnoittelussa siten, että pidemmaila aikavälillä investointiin käytetyt määrärahat tuloutuvat täysimääräisesti takaisin. Talousjohtaja esitti investoinnin vaikutuksen käyttötalouteen suunnitelman mukaisten poistojen osalta ja poistot on huomioitu raamiesityksen mukaisessa tuloslaskelmassa. Talousjohtaja esitti samassa kokouksessa myös laskelman jos sijoitusten tuottoa kohdennetaan elinkeinopoliittiseen investointiin.

Talousarvioraami on talousarviovalmistelua ohjaava. Kaupungin hallintosäännön 8 luvun l §:n mukaisesti "Kaupunginhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet." Kokouksessa 10.9 on esitetty suunnittelukehykset, jotka vaativat jatkotyöstämistä kuntalain mukaisen talousarvion laatimiseksi. Päätöksessä on todettu, että tasapainottaminen tehdään veroprosenttien hyväksymisen yhteydessä. Siihen mennessä talousarvioesitykset suunnittelukehysten pohjalta on jo laadittu ja verotulo-ja valtionosuusennusteet tarkentuneet. Tämä ei kuitenkaan ole lainvastaista, kuten aloitteessa todetaan. Talousarvion laadinnan ja hyvän valmistelun kannalta olisi kuitenkin parempi antaa talousarvion laadintaan riittävästi alkaa sekä riittävan tarkat suunnittelukehykset talouden tasapainottamiseksi. Kokoukseen 18. 6. 2018 on annettu esitys tasapainottamistoimenpiteistä, mutta asian siirtyessä eteenpäin, poliittinen päätöksenteko ei ohjannut vaihtoehtoisia tasapainottamistoimenpiteitä viranhaltijoiden valmisteltavaksi. Talousarvionesityksen laadinta on monivaiheinen prosessi. Laadintaan tuo lisähaastetta talousarviovuonna tehdyt päätökset, jotka vaikuttavat myös tulevien vuosien talousarvioihin. Talousarvioraamin antamisesta on tehty ensimmäinen esitys 18. 6. 2018 kokoontuneelle kaupunginhallitukselle. Päätöksenteossa asian käsittelyä siirrettiin ja seuraava käsittely oli 2. 7. 2018. Myöskään tässä kokouksessa ei tehty raamista päätöstä vaan käsittelyä siirrettiin. Tässä välissä talousjohtaja jäi perhevapaalleja kaupunginsihteeri ryhtyi vs. talousjohtajana perehtymään talousarviovalmisteluun. Myöskään kolmannessa raamikäsittelyssä ei saatu lopullista linjausta talousarvion tasapainottamisesta. Yksi ongelma on se, että valmistelussa esille nostettuja talouden tasapainottamiskeinoja ei näyttäisi olevan valmiuksia hyväksyä, mutta myöskään riittäviä muita tasapainottamiskeinoja ei esitetä. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.9. 2018 että taloussuunnitelma tasapainotetaan vahvistettaessa veroprosentteja. Talousjohtajan valmistelemaa ja kaupunginjohtajan tekemää kuntalain mukaista talousarvioesitystä vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaa tuleville vuosille ei ole vielä tehty. Esitys tulee olemaan kuntalain mukainen ja uskon kaupunginhallituksen ja valtuuston menettelevän samoin. Haasteita talousarvion laadinnassa on riittävästi ja linjaukset päätöksissä ovat viime kädessä poliittisia. Kaupunginhallituksen ja valtuuston edellyttämiä selvityksiä ja laskelmia tehdään luonnollisesti aina tarvittaessa.

Erkin kommentti:

Tämä ei missään tapauksessa ole kestävä irtisanomisen peruste. Jokainen valtuutettu voi saada halutessaan kaupungin talouspääliköltä kaiken tarvitsemansa tiedon päätöksentekoa varten. Nyt asiassa tarvitaan valtuustoryhmien yhteispalaveri suljettujen ovien sisällä. Siellä selvitetään asiat sulassa sovussa ja yhteishengessä ratkotaan ongelmat.

Konsulttitoimisto Erkki Ahon ratkaisu asiassa:
.
Kaupunginvaltuuston tulee valita selvitysmies asiaan. Olen siihen valmis. Selvitystyöni perusteella katson, että kaupunginjohtajan irtisanomiselle ei ole lain edellyttämiä perusteita Olen tehnyt jo tämän selvityksen tilanteesta ja olen käyttänyt tähän aikaa viisi tuntia.

Parannusehdotukset asiaan:

 1. ElMA:n toiminta lainmukaiseksi. Pyydetään lausunto Kuntaliitosta ja toimitaan sen edellyttällä tavalla.
 2. Palkataan ympäristötarkastaja joka tekee hänelle kuuluvat tehtävät
 3. Ympäristöalautakunta pättää lautakunnalle kuuluvat asiat.
 4. Valtuuston ja kaupunginjohdon yhteistyötä parannetaan yhteisillä suunnittelupalavereilla.
 5. Otetaan opiksi tästä prosessista jotta jatkossa voidaan toimia paremmin.


Palkkio 50 euroa/ tunti + alv 22 %.

Tämä tarjous on voimassa 09.11.2018 saakka.

Alueuutiset

HalpaHalli ei neuvotellut sunnuntaiaukiolosta henkilöstön kanssa – aloittaa yt-menettelyn vasta ammattiliiton puututtua asiaan

Kotimaan uutiset

Seuraava lakko alkaa – vaikutuksia koko rakennusketjuun, talopaketit voivat viivästyä

Suomen Yrittäjät: Työaikalaki remontoitava, ensimmäinen sairauslomapäivä palkattomaksi, mahdollisuus luopua sunnuntaikorvauksista

Ulkomaan uutiset

Naton suurharjoitus alkaa Norjassa, Suomi ja Ruotsi myös mukana

Talousuutiset

Venäläinen pääjohtaja petkutti omaa hallintoaan –  nyt syyllisiä etsitään Helsingissä

Urheilu-uutiset

Sensaatio paljastui – tämä katsomosta karjunut ”tuntematon suomalaissankari” pelasti Petra Ollin MM-kullan!

Elä uudelleen Petra Ollin kultapaini! Maailmanmestaruus ratkesi käsittämättömän jännittävän haastosirkuksen jälkeen

Yle Areena

Jakso 5: Heinäkuu 1967 - Joulukuu 1967


Jakso 6: Tammikuu 1968 - Kesäkuu 1968

Rock 'n' roll Neuvostoliitossa

Youtube-videot

Sotalentäjät

Helsingin ilmatorjuntavoitto

Helsingin suurpommitukset helmikuussa 1944

Kotimaan matkailu

Kuopio - Finland

Summertime in Kuopio

Region Kuopio - Finnisch Lakeland

Ulkomaan matkailu

Beautiful Gran Canaria (Canary Islands) AERIAL DRONE 4K VIDEO

TOP 10 PLACES TO VISIT IN GRAN CANARIA

7 PLACES TO VISIT IN GRAN CANARIA

Loppukevennykset

Miss Suomi Alina Voronkova esittelee yksiönsä - paljastaa hauskan ruokailupaikkansa!

Mielipiteet

Kunnivalka pankkien uhreille maksuun

Musiikki

Julio Iglesias & Nana Mouskouri - La Paloma

Paixão e Sensualidade - Música Cigana

Engelbert Humperdinck - "Spanish Eyes" (tańczą Tessa Virtue i Scott Moir)

Kuntoilu

Vatsa- ja pakaratreeni

Nopea vatsatreeni w/ Pernilla Böckerman | Wellness Wednesday

Liikunta rasvanpoltossa - miten polttaa rasvaa tehokkailla HIIT-treeneillä

Liikunta ja terveys

Verenpaine lepopulssi 155 /92, pulssi 50. Paino 94.6 kg. Jumppa 40 /3580 min, kuntosali 0/8720 min, kävely 0 /1056 km , uinti 1000/38300 m, pyöräily 2 /3278 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti