lauantai 3. maaliskuuta 2018

LA 03.03.2018


Takaa-ajettu, kodistaan lähtemään joutunut isä, usean oikeusmurhan uhri, kokenut neljä rikollisesti aiheutettua konkurssia, syyttömänä tuomittu ehdottomaan 75 päivän vankeuteen, pitkäaikainen Kalajoen kaupunginvaltuutettu, useamman kerran Kalajoen kaupungin ääniharava ja nyt mahdollisesti etsintäkuulutettu.

Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta.

Siksi on tärkeää, että Suomeen saadaan perustuslakituomioistuin. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on sitä mieltä. Allekirjoita asiaa koskeva kansalaisaloite.
Perustuslakituomioistuin Suomeen

Minulle on tullut palautetta kansanedustaja Laura Huhtasaaren ja Matti Putkosen organisoimasta totuuskomissioasiasta. On epäilty heidän ammattitaitoaan asiassa. Ongelmallistahan pankkikriisin asioiden selvittämisessä on salaamisasiat. Ns. Konklaavin salaamispäätös

Koiviston konklaavi

SSP-sopimus on julistettu salaiseksi 100 vuodeksi.

SSP-sopimus

ja Aktiv Hansakauppa 25 vuodeksi salaiseksi
Törkeä petos ja muita rikoksia Aktiv Hansa-kaupassa?

Pankkkriisin rikolliset tulee tuomita voimassaolleen lainsäädännön mukaisesti, vaikka kuolemanrangaistus Suomessa on poistettu vuonna 1995.

Suomen laista löytyy yhä viittaus kuolemanrangaistukseen, vaikka se ei ole ollut enää mahdollinen rangaistus vuosikymmeniin edes sodan olosuhteissa.
Merkillinen jäänne löytyy oikeunkäymiskaaren
(siirryt toiseen palveluun)
1. luvun 12§:stä, jossa säädetään tuomarien tekemien väärien tuomioiden seurauksista.

Jos tuomari ilmeisestä huolimattomuudesta tahi ymmärtämättömyydestä tekee väärän tuomion, menettäköön virkansa kokonaan tahi määräajaksi, tahi maksakoon rahasakon, kolmijakoon, aina asianhaarain mukaan, ja korvatkoon kaiken vahingon. Jos hän sen tahallansa tekee, vihasta ja ilkeydestä taikka ystävyyden, lahjain ja voiton tähden, menettäköön virkansa, saamatta sitä koskaan takaisin, korvatkoon myös vahingon, ja lahjat menkööt vaivaisille. Jos joku sellaisen väärän tuomion tähden menettää henkensä tahi kunniansa, menettäköön tuomarikin pahuutensa ja ilkeytensä takia henkensä tahi kunniansa.
Oikeudenkäymiskaari (1.1.1734/4), 1 Luku 12§
Kyseinen kohta on alun perin vuodelta 1734 ja on yhä muodollisesti voimassa, sillä sitä ei ole koskaan kokonaan kumottu. Lakia, johon se sisältyy, on kyllä muuten sieltä täältä uudistettu, yleensä luku tai pykälä kerrallaan.
Vertailevan oikeushistorian professori Heikki Pihlajamäki Helsingin yliopistosta korostaa, että vaikka kuolemanrangaistukseen yhä lakitekstissä viitataankin, pykälää ei enää oikeasti noudateta.

Laman syylliset – rikollisille syytesuoja?

Valtiopetos ei vanhene koskaan. Miten on asioiden vanhenemisen osalta tilanne salattujen asioiden osalta. Mielestäni ne eivät voi vanhentua juuri laittomasti salattujen asioiden johdosta. Näiden asioiden julkistamisen ja selvittämttömyyden johdosta olen muuttanut ulkomaille oman turvallisuuteni takia. Suomi ei ole oikeusvaltio. Pankkikriisin syylliset ja siihen osallistnnet tulee tuomita voimassaolevan lain mukaan kuolemaan, mutta kuoleman tuomiota ei tule panna täytäntöön.Sipilän hallitus vastaa tällä hetkellä asioista Suomessa tai teeskentelee kantavansa vastuuta asioista. Valitettavasti hallitus laiminlyö tehtävänsä.

Lähetin sähköpostia kansanedustaja Laura Huhtasaarelle

From: Erkki Aho
Sent: Saturday, March 3, 2018 9:04 AM
To: laura.huhtasaari@eduskunta.fi
Subject: eduskuntakysely

Tervehdys Laura
Pyydän Sinua tekemään eduskuntakyselyn asianomaisille ministereille ( poliisiministeri, oikeusministeri ja elinkeinoministeri) seuraavasta asiasta.

Selostus tapahtumista
Suomenkieltä taitamaton ja Suomen lakeja tuntematon bulgarialainen M D. s. 29.7.xxxx tuli A Plle töihin 31.12.2007.A P:llä oli kaksi yritystä. Maatila A P ja A P Oy. Työsopimus työ alkoi 31.12.2007 ja työsopimus tehtiin 11.08.2008 Maatila A P:n ja M D:n kesken. M D aloitti työt A P Oy:ssä. Työsopimuksessa sovittiin, että noudatetaan alan TES:ä eli liittojen välistä työehtosopimusta.. Työ oli perunnan lajittelua ja pakkausta. Työ oli kokoaikainen eli 40 tuntia viikossa. Perunaa lajiteltiin ja pakattiin 15 – 16 kg:n laatikoihin kotimaahan ja sen jälkeen 25 kg:n säkkeihin nostaminen kahdeksaan säkkiä päällekkäin. Tämä on Suomen työsuojelumääräysten vastaista, koska naisille enimmäismäärä nostamisessa on 15 kg.

M D:lla teetettiin ylitöitä jopa yli 300 tuntia kuukaudessa ja jätettiin ylityökorvaukset maksamatta. Työ oli työsuojelumääräysten vastaista, sillä työsuojelumääräysten mukaan nostamisen enimmäismäärä naisilla on 15 kg. Nyt M joutui pakkaamaan ja nostamaan 25 kg perunasäkkejä työsuojelumääräysten vastaisesti. Perunoita pakattiin myös rekka-autoihin. Venäjälle pakattiin 3-9 rekkalastia viikossa. Yhteen rekka-autoon menee 20 000 kg perunoita. Tämä merkitsee sitä että yhteen rekkalastiin menee 800 kpl 25 kg perunasäkkejä, jotka M joutui nostamalla pakkaamaan työsuojelumääräysten vastaisesti. Tämä merkitsee 2400 – 7 200 perunasäkkiä viikossa. Lisäksi parhaimpaan aikaan meni kotimaahan 1-6 rekkalastia viikossa.
A P oli alun pitäen määritellyt palkat TES:n vastaisesti, vaikka hän työsopimuksessa oli sitoutunut noudattamaan TES:ä. TES:n mukaan on viisi vaativuusryhmään. Työantaja oli määritellyt työn vaatimustason alhaisimmaksi mahdolliseksi, vaikka työ oli erittäin raskasta. Vaatimusryhmäksi olisi pitänyt määrittää viisi tai vähintäänkin neljä.
Vaativuusryhmien palkat 1.10.2017 -30.4.2008
  1. vaativuusryhmä 7,12
  2. vaativuusryhmä 7,46
  3. vaativuusryhmä 7.83
  4. vaativuusryhmä 8,21
  5. vaativuusryhmä 8,57

Kahden kuukauden koeajan jälkeen palkkaa ei kuitenkaan nostettu oikeaan vaativuusryhmään. Palkankorotukset on jatkuvasti jätetty kokonaan tekemättä tai on tehty väärään aikaan ja väärän kokoisina. Tätä on jatkunut vuodesta 2007 tähän päivään asti.

Poliisille tehtiin asiasta tutkintapyyntö sen jälkeen sovittelu ei onnistunut. Oulussa oleva sovittelutoimisto kieltäytyi sovittelemasta, koska kysymyksessä oli rikos. Oulun Työsuojelupiiri ei tutkinut asiaa vaan työsuojelupiirin edustaja kävi tarkastuskäynnillä mutta ei käynyt edes työpaikalla. Tästä huolimatta Oulun Työsuojelupiiri antoi asiassa väärän lausuman.

Suomen kieltä osaamattoman ja Suomen lakia tuntemattoman C T;n kanssa A P Oy teki työsopimuksen 18.06.2016 ja työsopimuksessa sitouduttiin noudattamaan TES:ä. Työn määritys oli perunan käsin valinta ja siivous. Käytännössä työ oli samaa perunnan lajittelua ja pakkausta 25 kg:n säkkeihin, siis työsuojelumääräysten vastaista työtä. Lisäksi ylitöitä teetettiin runsaasti ja ylityöt jätettiin korvaamatta ja palkankorotuksen tehtiin väärän kokoisina tai jätettiin kokonaan tekemättä. Myös C:n osalta vaativuusryhmät on koko ajan määritelty väärin.

Kalajoen poliisille tehtiin rikostutkintapyyntö asioista toukokuussa 2015, mutta Kalajoen poliisi hukkasi tutkintapyynnön ja palkkalaskelmat ajalta 2007 -2014. Kun asiasta tiedusteltiin niin poliisi pyysi uudet laskelmat, jotka poliisille toimitettiin tutkintapyynnön kanssa, jossa pyydettiin tutkimaan kaikki asiaan liittyvät rikokset.
Kalajoen poliisi ei osannut tutkia asiaa oikein vaikka sille tehtiin tarkka suunnitelma sitä mitä pitää tutkia. Poliisi lasketti ylityöt ulkopuolisella asiantuntijalla ja tuli siihen tulokseen, että M D:lle oli ylitöitä maksamatta 21 685,95 euroa ja C T:lle 17 710,87 euroa. Todellisuudessa laskelmat olivat vääriä, koska vaativuusryhmät oli määritelty väärin ja palkankorotukset oli tehty vastoin TES:ä tai oli kokonaan tekemättä. Todellisuudessa A P oli jättänyt maksamatta huomattavasti suuremmat summat, jotka korkoineen olisivat olleet melkein kaksinkertaiset. Lisäksi poliisi oli jättänyt työsuojelurikoksen tutkimatta, koska töitä oli tehty vastoin työsuojelumääräyksiä. Kalajoen poliisi H V oli tehnyt tutkimatta jättämispäätöksen 5770/R/0013205/14. Asiassa Kalajoen poliisi ei antanut loppulausunnon mahdollisuutta asiaa hoitaneelle Erkki Aholle.

Tutkintaohje poliisille

Ensin käydään läpi
1. työsopimukset
2, Sitten rekonsturoidaan rikostapahtuma eli työsuoritus. ( Videokuvaus)
3. Määritellään työtehtävän vaativuusluokitus eli palkkataso
4.Katsotaan palkanmaksut työsopimuksen solmimisesta lähtien eli korjataan palkat oikean suuruisiksi (TES)
5.Tarkistetaan ylitöiden laskeminen, sunnuntaitöiden maksaminen, pekkaspäivien maksaminen jne., korjataan palkat näiltä osin
6. Tarkistetaan palkankorotusten maksaminen TES:n mukaisesti, koska työsopimuksessa on sovittu TES:n noudattamisesta
7. korjataan palkanmaksu TES:n mukaiseksi
8. lasketaan viivästyskorot maksamattomille palkoille
9. tutkitaan laiton irtisanominen
10. ilmoitetaan eläkeyhtiöille oikeat palkkasummat työeläkkeiden määrittämistä varten
Poliisin tehtävänä on lisäksi saattaa kaikki rikoksiin syyllistyneet taloudelliseen ja rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan

Poliisi jätti tutkimatta muun muassa sen, että henkilöitä alettiin painostaa sen jälkeen kun he pyysivät maksamattomia palkkojaan työantajalta. Heidän olivat vuokralla työsuhdeasunnossa ja heidän vuokraansa korotettiin ilman ennakkovaroitusta 100 euroa, jolloin ko. henkilöt hankkivat halvemman asunnon vapailta markkinoilta. Heille ryhdyttiin ilmoittamaan työhöntuloajat tekstiviestillä edellisen päivän iltana. Heitä kohdeltiin epäystävällisesti huutamalla ja komentamalla ja myös muut tekijät heittelivät heitä perunoilla todennäköisesti työnantajan pyynnöstä. Heille annettiin kirjalliset varoitukset kyseenalaisin perustein ja lopulta C T irtisanottiin laittomasti toimestaan. Heille aiheutui sairaslomia työn raskauden takia, joista on lääkärin todistukset. Nämä kaikki poliisit jätti tutkimatta.

Oulun Työsuojelupiiri ei ole tutkinut työsuojelurikosta. Oulun työsuojelupiirin edustaja on käynyt moikkaamassa johtajaa, mutta ei ole käynyt työpaikalla. Oulun työsuojelupiirin henkilö on antanut asiassa lausunnon vaikka tarkastusta ei ole tehtykään. Lausunto ei perustu tosiasioihin.

Vaadin, että asia tutkitaan uudelleen, koska olen keskustellut Kalajoen poliisin kanssa ja Kalajoen poliisi ei ole ymmärtänyt mitä hänen olisi pitänyt tutkia. Poliisi kertoi, etä hän on toiminut esimiehensä antamien tutkintaohjeiden mukaan. Minä pyysin tutkintaohjeet, mutta niitä ei löytynyt. Nyt myös M D on irtisanottu. Vakuutusyhtiölle on ilmoitettu väärät palkkatiedot. Tavoitteena on ehkä ollut pienemmät vakuutusmaksut.

Erkki Aho

P.S. Oulun Työsuojelupiiri ei ole tutkinut työsuojelurikosta. Oulun työsuojelupiirin edustaja on käynyt moikkaamassa johtajaa, mutta ei ole käynyt työpaikalla. Oulun työsuojelupiirin henkilö on antanut asiassa lausunnon vaikka tarkastusta ei ole tehtykään. Lausunto ei perustu tosiasioihin.

Vaadin, että asia tutkitaan uudelleen, koska olen keskustellut Kalajoen poliisin H P:n kanssa ja Kalajoen poliisi ei ole ymmärtänyt mitä hänen olisi pitänyt tutkia. Poliisi kertoi, että hän on toiminut esimiehensä antamien tutkintaohjeiden mukaan. Minä pyysin tutkintaohjeet, mutta niitä ei löytynyt. Kysymys on siis poliisin ammattitaidosta. Minä henkilöstö- ja työsuojeluasiainammattilaisena tulen antamaan asiassa loppulausunnon. Näin estetään poliisin virheellinen toiminta. En saanut antaa loppulausuntoa.

Erkki Aho haastoin poliisi H V:n Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen virkavelvollisuuden laiminlyömisestä. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ( käräjätuomari T T) teki päätöksen 17/80 21.3.2017 Asianumero 17/73. Ratkaisun lopputulos oli kanne jätetään tutkimatta. Todistusaineistoja ei otettu vastaan eikä todistajia kuultu. Päätös tehtiin kansliapäätöksenä. Rovaniemen hovioikeus päätös Numero 281 antamispäivä 29.6.2017 Diaarinumero R 17/405 päätöslauselmassa lukee, että Jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Korkein oikeus päätti Diaarinumero R2017/688 antopäivä 27.11.2017 numero 2319 ettei valituslupaa myönnetä. Hovioikeuden päätös jää pysyväksi.
Miksi valtakunnansyyttäjävirasto ( silloisen apulaisvaltakunnansyyttäjän, nykyisen valtakunnansyyttäjän väärä päätös) suojelee poliisien virheellistä toimintaa ja miksi oikeuslaitos ei ota asiaa käsittelyynsä. Miksi elinkeinoministeriön virkamiehet suojelevat virheellisesti menetelleitä AVI:n virkamiehiä?

Erkki Aho

Blogini ja videoni


Mielipiteet

AVOIN KIRJE PRESIDENTTI SAULI NIINISTÖLLE

Pääkirjoitus: Kokoomuksen kujanjuoksu – kulissit alkavat kaatua

Kokoomuksen kannatuksen lasku voi olla käänteentekevä – Petteri Orpolla saattaa olla riesanaan kohta enemmänkin lepomäkiä

Analyysi: Löytyykö hallitukselle enää kunniakasta perääntymistietä sote- ja maakuntauudistuksesta?

Alueuutiset

Automaatti hälytti palokunnan lämpölaitokselle

Poliisi otti muutamasta autosta kilvet raskaan liikenteen valvontaviikolla

Autojen lämmityksestä palonalkuja Jokipelastuksen alueella

Yksi henkilö kuoli liikenneonnettomuudessa Kokkolan Kälviällä

Kotimaan uutiset

Halla-aho sotesotkusta: Hallitus on ylimielisyydessään sokea sekä asiantuntijatiedolle että yhteiskunnan kokonaistarpeille

Heinäluoma kommentoi Lepomäen murska-arviota: ”Jos keisarilla ei ole vaatteita, nyt on yhdestoista hetki myöntää asia”

Tällaista koulua ei Suomessa ole ennen nähty: Kuhmon puukoulua on käyty ihmettelemässä Saudi-Arabiaa myöten
Erkin kommentti: hyvät ja pahat kalajokiset päättäjät olisiko aiheellista käsitellä Merenojan `yhtenäiskoulun rakentamissuunnitelmat vielä kerran uudelleen

Leikkaussairaalat voivat keskittyä entisestään suuriin kaupunkeihin - ministeriö korostaa kriteereissään potilasturvallisuutta

Kansanedustajat huolissaan, kestääkö Tornion-Muonionjoki kahta kaivosta

IS sai 25 vuotta sitten salatun muistion: Näin rankkoihin toimiin hallitus oli valmis vuonna 1992

Kansalaispuolue: Paavo Väyrynen on erotettu puolueesta – Väyrysen leiri pitää erottamiskokousta laittomana

Ulkomaan uutiset

Italiassa äänestetään huomenna par­la­ment­ti­vaa­leis­sa

Myrskyt riepottelevat Yhdysvaltojen itärannikkoa – ”Tätä myrskyä emme tule koskaan unohtamaan”

Miljoonat ilman sähköjä, kaksi lasta kuollut koteihinsa – ”Pommisykloni” tehnyt pahaa jälkeä Yhdysvalloissa

Kiovan protestileiri sai tylyn lopun – Ukrainan poliisi pidätti viisikymmentä mielenosoittajaa

Talousuutiset

Kotimaisia eläkeyhtiöitä kiinnostavat isot tiehankkeet - sijoituksen edellytyksenä riittävä noin 3-4 prosentin tuotto

Outokummun toi­mi­tus­joh­ta­ja Trumpin te­räs­tul­leis­ta: "Kauppasota on jo aloitettu, voi nostaa lipun ja antautua tai taistella"

Suomessa muhii jättipotti – tehdas eristi puusta aineen, josta voi tehdä ympäristöystävällisiä maaleja ja liimoja

Kaupan alalla päästiin sopimukseen

Elämysareenoiden buumi valtasi Suomen – Rakennetaanko nyt lottovoittoja vai rahasyöppöjä?

Urheilu-uutiset

JHT kausi 2017-18 - välieräennakko

Markkanen tehtaili maukkaan tupla-tuplan – Chicago nousi takaa voittoon ja katkaisi järeän tappioputken

Neziri ja Hurske aitoivat MM-hallikilpailuiden välieriin

Onko tässä Usain Boltin manttelinperijä, yltyvätkö suomalaiset harvinaiseen temppuun? Tässä tärpit yleisurheilun MM-hallikisoihin

Aalto, Ahonen ja Alamommo mukaan Salpausselän suurmäkeen

Ampumahiihtäjä Nikkinen nuorten MM-hopealle - olympiavoittajan sisko kahmii kultia

Uskomatonta! Yleisurheilun MM-kisoissa tehtiin historiaa - kaikki diskattiin, mukana MM-mitalisti ja kauden kärkinimi

Mika Poutalalta mainio startti sprinttereiden MM-kisoihin – mukana jännittävässä mitalitaistossa

Kristiina Mäkelä jäi kauas tavoitteestaan MM-halleissa

Miesten kuulan MM-finaalissa melkoinen hirmukaari! Ikivanha kisaennätys vihdoin murskaksi

Maailmalla tapahtuu

Maahanmuuttokriitikon käsikirja on tuorein julkaisu Suomen Perustalta

Rasistista huutelua ja pahoinpitelyepäily? Poliisi ja Mestaruusliiga tutkivat lentopallo-ottelun tapahtumia

Vatikaanin pankin entinen johtaja oikeuteen kähvellyksestä ja rahanpesusta

Venäjän väitetään sekaantuneen huumesalakuljetukseen – Argentiina: valtava kokaiinilasti aiottiin lennättää Moskovaan valtionjohdon koneella

Alppihiihtäjä juhli olympiakultaa laskematta laskuakaan – miten se on mahdollista?

Jouko Raita

Yrjö Reinikainen

Loppukevennykset

Sunny Car Centerin kiistamiljoonien taustalla on Ritaluoman mukaan sarja taitavia huijauksia: "Luotin heihin paljon"

Oulun ap­teek­ki­ryös­tö­jen sarjalle jälleen jatkoa - nyt ryöstettiin Kastellin apteekki, epäilty kiinni pakoilun jälkeen

Jari Aarnio voi olla Suomen kallein poliisi ja rikollinen - rikosvyyhdin selvittely on maksanut jo noin kymmenen miljoonaa

Suomalaismissi pian oikeuden eteen Filippiineillä, jopa yli 20 vuoden vankeus uhkaa – Poliisi: Hallusta löytyi kovia huumeita ja laittomia aseita

Amerikkalaiset hankkivat yksityisiä pommisuojia ydinsodan pelossa – MTV vieraili yhdessä syvällä maan alla

Keitä oikeasti olemme?

Syyte: Valmentaja käytti hyväkseen teinityttöjä jopa satoja kertoja – raiskasi suihkussa ja pakotti katsomaan pornoa

Top 10 Most Beautiful Birds In The World

MUST WATCH !!! Top 10 Flowers For Balcony Garden

Top 9 Most Beautiful Flowers For Hanging Baskets

Top 12 Most Beautiful Flowers In The World

The Most Beautiful Gardens House in the World

Dubai Miracle Garden 2018

Just for laughs

Youtubevideot

The Great Atlantic Liners Part 1 Documentary

The Great Atlantic Liners Part 2 Documentary

The Great Atlantic Liners Part 3 Documentary

The Great Atlantic Liners Part 4 Documentary

The History of the Television documentary

The History of Computers documentary

The History of Photography and The Camera documentary

Yle Areena

Turkin sodan veteraanit muistelevat

Sotalesket olivat sodan hiljaisia jälkitaistelijoita

Jatkosodan sotilaille syntyi satoja aviottomia lapsia

Itä-Karjalaa suomalaistettiin kouluin ja keskitysleirein

Seitajärvellä tapetut naiset ja lapset olivat jatkosodan vaiettuja uhreja

Bulgaria


Tänään 3.3. on Bulgariian kansallispäivä

Tietoa Bulgariasta

Bulgaria

Bulgria matkakohteena

LonelyPlanet/Bulgria

Bulgria on EU:m jäsen ja tänä vuonna sen puheenjohtajamaa


Kirilovon Dionysos

Kävin tänään Stara Zagoran museossa

Top Things to See & Do in Stara Zagora - Bulgaria

Musiikki

Spanish Eyes - Engelbert Humperdinck (lyrics)

Dusty Springfield ~ You Don't Have To Say You Love Me (with lyrics)

How I love you - Engelbert Humperdinck (With lyrics)

Lynn Anderson - I Beg Your Pardon, I Never Promised You A Rose Garden (BBC Top Of The Pops)

Liikunta ja terveys

Verenpaine 144 /84, pulssi 50. Paino 93,2 kg. Jumppa 0/1060 min, kuntosali 0/3450 min, kävely 9 /256 km , uinti 0/15000m

Best 10 Foods That Help In Enhancing Your Brain Power

Believe It Or Not Use Frozen Lemons And Say Goodbye To Diabetes Tumors Overweight | Life well lived

Top 13 calcium rich foods for pregnant women

Top 10 Calcium Rich Fruits and Vegetables

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti