torstai 2. joulukuuta 2021

PE 03.12.2021 Kalajoen kaikuja

 


Kalajokiseudun päätoimittaja Hanna Parhaniemi uupui vuosia jatkuneisiin vaikuttamisyrityksiin ja sanoo taipuneensa sisäiseen painostukseen – Nyt hän puhuu asiasta rohkaistakseen muita vaikeassa tilanteessa olevia

https://suomenlehdisto.fi/kalajokiseudun-paatoimittaja-hanna-parhaniemi-uupui-vuosia-jatkuneisiin-vaikuttamisyrityksiin-ja-sanoo-taipuneensa-sisaiseen-painostukseen-nyt-han-puhuu-asiasta-rohkaistakseen-muita-vaikeass/?fbclid=IwAR2TFL83JC9ZMMIQaeYD50TVcj0A38hyMq4T-wEJYlZ-gMsnYkL6GZecqf0


Huutamista, haukkumista, painostusta ja kiroilua – Kalajoen kaupunginjohtajan sanotaan johtaneen kovalla kädellä jo pitkään, ja nyt kaupunkia koettelee kriisi

https://yle.fi/uutiset/3-10451950


Kultainen ansiomerkki

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2018/02/kultainen-ansiomerkki.html

-----------------------------------------------------------------------------------

Kalajoen kaupungin vastine Keskipohjanmaa-lehden kirjoituksiin 4.12.2021

Syyte ja tuomio ilman kuulemista

Julkisen sanan neuvoston journalistisessa ohjeessa todetaan: ”Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä”.

Keskipohjanmaa-lehden 4.12. kirjoituksissa viitataan KPK-yhtiöiden sekä Kalajoen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden toimintaan. Kirjoituksissa asetetaan muun ohessa Kalajoen kaupungin viranhaltijajohto ja koko kaupunkiorganisaatio erittäin kielteiseen julkisuuteen. Asiassa ei ole missään vaiheessa juttua tehdessä tai sen jälkeen kuultu ketään viranhaltijajohtoon kuuluvaa. Rohkenen, ja katson velvollisuudekseni tuoda esille näkemyksiä hieman toisesta näkökulmasta ja avata laajempaakin keskustelua asiakokonaisuudesta. Viranhaltijaorganisaation esimiehenä otan kantaa lähinnä viranhaltijoiden toimintaan.

Vuoropuhelun ja yhteydenottojen runsaus

Tietojeni mukaan Kalajoen kaupungin viranhaltijat eivät ole olleet poikkeuksellisen paljon yhteydessä Kalajokiseudun tai Keskipohjanmaan toimitukseen. Omat kontaktini rajoittuvat viime aikoina muutamaan toimittajan aloitteesta tapahtuneeseen yhteydenottoon. Näissä on ollut kyse kaupunkia koskevista asioista. Olen lisäksi saanut toimittajalta pyynnön kaupunginjohtajan henkilöhaastattelun tekemiseksi ja minua on pyydetty lähtemään tontuksi lehden joulukalenteriin.

Keskipohjanmaa -lehden päätoimittaja Tiina Ojutkankaan kanssa minulla on ollut viimeisen vuoden aikana kaksi Ojutkankaan omasta aloitteesta tapahtunutta tapaamista sekä yksi puhelinkeskustelu. Ojutkangas ei ole tuonut missään näistä keskusteluista esille, että kaupungin viranhaltijoiden toiminnassa olisi jotakin korjattavaa tai että se olisi muutoin ollut ei-toivottavaa. Oma toiveeni on, että kaupungin viranhaltijoiden ja tiedotusvälineiden edustajien välillä käytävä vuoropuhelu olisi avointa, kunnioittavaa ja molemmat ymmärtäisivät oman tärkeän roolinsa. Olemme valmiita korjaamaan toimintaamme, mikäli siihen on aihetta. Tarvitsemme kuitenkin ensin tiedon siitä, missä meidän toivotaan toimivan toisin ja missä olemme mahdollisesti epäonnistuneet.

Toivomus faktojen tarkastamisesta, taustojen huolellisemmasta selvittämisestä ja mahdollisimman monipuolisesta uutisoinnista

Julkisen sanan neuvoston journalistisen ohjeen mukaan: ”Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.”

Päätöksentekijät, viranhaltijat ja toimittajat tekevät julkista työtä, jossa ollaan alttiina kritiikille ja arvostelulle. Kritiikki ja toiminnan arviointi on kaikille tahoille arvokasta toiminnan kehittämisessä. Kritiikkiin ei tule kuitenkaan reagoida tekemällä ratkaisuja sen mukaan kuka kovimmin ja ilkeimmin vaatii. Epäasiallinen toiminta, painostus, vihapuhe tai maalittaminen eivät luonnollisesti ole hyväksyttäviä tapoja toimia eikä niitä pidä sallia, vaikka tällaista valitettavasti toisinaan esiintyykin.

Paikallistasolla tapahtunut uutisointi on ollut pääsääntöisesti asiallista ja ajankohtaista. Niissä keskusteluissa, joissa olen itse ollut mukana, viranhaltijoiden näkemyksissä on lähinnä kiinnitetty huomiota siihen, että erityisesti kiistanalaisissa asioissa olisi toivottavaa, että asioista uutisoitaisiin kaikki perustellut näkemykset monipuolisesti puolesta ja vastaan. On ihan ymmärrettävää, että toimittajat ottavat myös kantaa jonkun osapuolen näkemyksen mukaisesti, mutta niissäkin tilanteissa olisi toivottavaa, että myös toimittajan näkemyksestä poikkeavat kannat pääsisivät asianmukaisesti esiin. Monipuolinen avoin keskustelu ja arviointi vie kehitystä eteenpäin. Asioita ei pitäisi käsitellä pelkästään pienen lähipiirin näkemysten mukaan

Tiina Ojutkangas on keskusteluissamme tuonut esille, että uutisoinnin kohde voi halutessaan vaatia oikaisua jälkikäteen. Tämä on tietenkin mahdollista, mutta se on kohtuullisen turhauttavaa ja työlästä. Toivottavampaa olisi, että faktat tarkistettaisiin jo juttuja tehtäessä. Tiedossani ei ole, että Kalajoen kaupungin viranhaltijat olisivat esittäneet, puhumattakaan vaatineet, jonkin julkisen tiedon julkaisematta jättämistä.

Toiminta kaupunginjohtajan erottamisaloitteen käsittelyn yhteydessä

Keski-Pohjanmaan uutisoinnissa nostettiin esiin myös nimeltä mainiten kaupunginjohtajan erottamisaloite vuosien takaa. Sen osalta tyydyn toteamaan, että osittain lähipiirissä sattuneiden surullisten tapahtumien vuoksi, minulla ei ollut juurikaan energiaa tai mielenkiintoa kommentoida asiaa sen tapahtumahetkellä, vaikka asian yhteydessä esiintyi selkeitä kunnianloukkauksen ja häirinnän piirteitä. En ollut asiassa aktiivinen paikallislehden suuntaan. Minuun oltiin toki yhteydessä asian tiimoilta. Eräs valtakunnallista arvostusta nauttiva toimittaja totesi selvittäneensä asian taustat ja koska hän näki tapauksessa selviä järjestelmällisen maalittamisen piirteitä, hän totesi ettei halua ryhtyä toistamaan asiaa normaalin uutisoinnin lisäksi.

Kaupunginjohtajan erottamisaloitteen takana oli muutama henkilö, jotka saivat aikaan selvityksen tekemisistäni vajaan kahdenkymmenen vuoden ajalta. Aloitteessa esitetyistä kohdista yksikään ei johtanut siihen, että kaupunginjohtajan olisi todettu toimineen sillä tavalla moitittavasti, että se olisi antanut aihetta toimenpiteisiin. Tapauksen lopputulemana maineeni työmarkkinoilla mustamaalattiin pysyvästi. Tämä tapahtui prosessin aikana ja toiminta on jatkunut aika ajoin sen jälkeenkin. Tapauksen jokseenkin koominenkin seuraus on se, että ne muutamat, jotka toivoivat kaupunginjohtajan eroavan tai sairastuvan, vahvistivat toiminnallaan palvelussuhteen pysyvyyttä.

Ystävyyssuhteet ja sidosryhmät

Monen vaativan tehtävän hoidossa on eduksi aktiivinen sidosryhmätyö ja verkostoituminen. Nämä auttavat hahmottamaan toimintaympäristöä, mutta eivät toki tarkoita sitä, että osapuolet toimisivat ilman omaa tahtoaan tai näkemyksiään.

Keskipohjanmaan jutussa tuotiin arveluttavassa valossa esiin kaupunginjohtajan ystävyyssuhde KPK-konsernin työntekijän kanssa. Päätöksentekijöillä, viranhaltijoilla, toimittajilla ja hallitusten jäsenillä on toivottavasti kaikilla ystäviä. Uskoisin, että ystävät ovat meille kaikille tärkeitä elämänkirjon kaikissa vaiheissa. Itse kunkin näkemyksiin vaikuttaa olennaisesti se millaisessa toimintaympäristössä toimimme. Minun on kuitenkin vaikea uskoa, että kukaan lehtitalon työntekijä missään asemassa ryhtyisi kenenkään viranhaltijan, päätöksentekijän tai muun tahon juoksupojaksi tai -tytöksi.

Lehtitalon sisäisiin asioihin on vaikea ja tarpeetonta ottaa kantaa ulkopuolisena. Toivottavasti KPK-konsernin resurssit, linjaukset, toimintatavat, prosessit ja tuki ovat kunnossa. Joka tapauksessa on kuitenkin täysin kohtuutonta syyllistää julkisesti ulkopuolisia sellaisista asioista, jotka on selvitettävä konsernissa sisäisesti.

Kalajoen kaupungin viranhaltijajohdosta ja henkilöstöstä

Viranhaltijajohdon leimaaminen tiedotusvälineiden edustajien painostajaksi kuulematta yhtäkään viranhaltijaa ja selvittämättä asian taustoja myös Kalajoen kaupungin osalta on loukkaavaa, eikä käsitykseni mukaan edusta laadukasta journalismia.

Kalajoen kaupungin viranhaltijajohto tekee töitä erittäin korkealla työmoraalilla ja eettisesti kestävällä pohjalla. Sama koskee koko henkilökuntaa. Olen kiitollisena saanut olla mukana tässä aikaansaavassa ja tekevässä porukassa kohtuullisen pitkään. Kalajoen kaupungin menestystarinan yksi keskeisimpiä selittäviä tekijöitä on juuri osaava ja aikaansaava henkilöstömme sekä tapamme toimia yhdessä asioita tehden. Virheitä sattuu luonnollisesti myös meille ja toimintaamme on syytä kehittää jatkuvasti. Olemme tottuneet ottamaan palautetta vastaan, pystymme käsittelemään sen hyvällä itsetunnolla ja siirtymään tämän jälkeen luontevasti eteenpäin kohti jälleen kerran piirun verran parempaa toimintaa.

Viime valtuustokaudella meilläkin esiintyi valitettavasti normaalin arvostelun lisäksi myös tavanomaista enemmän epäasiallista käyttäytymistä ja maalittamista. Kohteena olivat toisinaan päätöksentekijät ja toisinaan eri viranhaltijat yhdessä tai erikseen. Tätä esiintyy valitettavasti ajoittain julkisissa tehtävissä, mutta sitä ei pidä sallia. Uudella valtuustokaudella poliittinen johto ja päätöksentekijät ovat ilahduttavasti palanneet kohti normaalia kanssakäymistä, jossa toimitaan arvostavalla tavalla kanssaihmisiä kohtaan. Me kaikki ansaitsemme työskentely-ympäristön, jossa voi toimia ilman painostusta ja häirintää. Tämä koskee niin lehdistöä, kaupunkia kuin mitä tahansa muutakin työyhteisöä.

Taloudelliset paineet, kumppanuudet ja riippumaton tiedonvälitys

Kalajoen kaupungin ja KPK-konsernin taloudellinen yhteys on kiistatta olemassa. Taloushallinnolta saamani selvityksen mukaan Kalajoen kaupunki on maksanut eri palvelujen kautta KPK Yhtiöt Oy:lle vuositasolla noin 150 000 euroa. Mitään merkkejä palvelujen oston rajusta leikkauksesta ei ainakaan viime vuosilta ole havaittavissa. Kuluvanakin vuonna palvelunostoihin on käytetty yli 146 000 euroa ja muutamia toimenpiteitä on vielä tulossa.

Myös Kalajoen kaupunki joutuu jatkuvasti miettimään, miten rajalliset resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Markkinoinnin ja viestinnän kenttään tulee jatkuvasti uusia välineitä ja toimijoita. Kaupungin on järkevä tunnistaa tämä muutos ja valita kulloisessakin tilanteessa parhaiten toimiva kokonaisuus. Viestintä ja markkinointi ovat niin kovassa murroksessa, että ei voi kuin toivoa, että alueellamme pysytään kehityksen vauhdissa. Kaupungin eri yksiköiden hankkiessa palveluja mikään lehtitalo ei voi olla suosikki eikä toimituksen toiminta ole keskiössä valintaa tehdessä. Ratkaisevaa on hinta, tarjottavan palvelun laatu ja osaaminen sekä mitä vaikutuksia toimenpiteillä arvioidaan saatavan.

Myös lehtitalot ovat kovan paineen alla taloudellisesti. Lehtitalon päätöksenteossa linjataan resursointi, toimitus valitsee oman linjansa itsenäisesti eikä linjan valintaan pidä epäasiallisesti vaikuttaa. Nöyränä toivomuksena lienee toki mahdollista esittää, että paikallinen ja alueellinen printtimedia resursoitaisiin riittävästi, jotta se säilyisi laajemmin asioita taustoittavana luotettavana ja monipuolisena viestintäkanavana.

Valitettavasti suunta on mennyt koko valtakunnassa enemmän pinnalliseen suuntaan, jossa seurataan otsikoiden klikkauksia ja peukutuksia.

Tässä murroksessa näyttää siltä, että myös KPK-konserni on sopeuttanut toimintaansa ja saneerannut samalla organisaatiotaan. KPK-konserni ei ole halunnut käydä julkista keskustelua, millä perusteilla henkilökuntaa on vähennetty ja kuinka varmistetaan, että kentällä on riittävästi resurssia. Ainakin Kalajokilaaksossa kunnat ja muutkin toimijat ovat huolestuneena seuranneet lehtitalojen leikkauksia ja toimittajien läsnäolon vähentymistä. Tämä huolen olen myös itse neuvotteluissa ilmaissut. Tiivis läsnäolo yhteisössä mahdollistaa sen, että toimitukset ovat perillä paikallisista asioista ja pystyvät näin ollen myös uutisoimaan tapahtumista monipuolisesti. Etäkonttorista ja netin kauttakin voi asioita hoitaa, mutta sillä ei ole helppo korvata kokonaan henkilökohtaista läsnäoloa.

Toinen harmittava asia resurssien leikkauksen yhteydessä on ollut se, että virka-ajan ulkopuolinen läsnäolo eri tapahtumissa ja kokoontumisissa on vähentynyt. Kalajoella tämä haaste on ehkä normaalia suurempi. Meillä on yhtenä valtakunnan voimakkaimmin kasvavana matkailupaikkakuntana normaalin kaupungin erinomaisten yhdistysten ja yhteisöjen toiminnan lisäksi huomattavan paljon matkailuun liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia. Nämä tilanteet ja niiden taustalla olevat järjestäjät ansaitsisivat nykyistä enemmän näkyvyyttä paikallismediassa. Kyse ei ole niinkään mainostamisesta vaan yhteisöllisyyden vahvistamisesta. Kaupalliset kumppanuudet ovat asia erikseen ja niiden osaltakin toivoisimme mieluummin yhteistyön lisääntymistä kuin alueelta vetäytymistä. Toivoisimme, että lehtikonserni olisi yhtenä tärkeänä kumppanina aktiivisesti läsnä paikkakunnan tekemisessä ja siten samalla rakentamassa yhteisöllisyyttä. Läsnäolon puute ei ole toimituksen vika, vaan kyse on käsittääkseni lähinnä resursoinnista ja siitä, kuinka resurssia kohdennetaan alueelle.

Jukka Puoskari

Kaupunginjohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti