perjantai 9. helmikuuta 2018

PE 09.02.2018

Asianjaja Antti Latola

Suomen Asianajajaliitto, pääministeri Juha Sipilä, MOT-ohjelma

Pyydän vastausta asianajaja Antti Latolan toiminnasta. Asianajaja Antti Latola toimi aikanaan konkurssipesänhoitajana Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesässä. Häntä on syytä epäillä useista laittomuuksista sekä törkeästä petoksesta Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n (myöh. PR-Teollisus Oy) välisissä kauppasopimuksissa sekä törkeästä prosessipetoksessa PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa.

PR-talojen konkurssivyyhti 1

 PR-talojen konkurssivyyhti 2

 PR-talojen konkurssivyyhti 3

Hätähuuto Suomesta

Terve Juha

Erkki Aho on kärsinyt neljässä konkurssissa valtavat taloudelliset tappiot ja mittaamattomat henkiset kärsimykset.

Vahingonkorvauslaskelma ajalta 11.5.1995 – 30.6.2017


 1. osakepääoma 100 857 euroa
 2. toimitusjohtajan palkka 4 438 394 euroa
 3. omaisuuden menetys (omakotitalo, kesämökki) 302 571 euroa
 4. tuotemerkit ym. 1 344 477 euroa
 5. henkiset kärsimykset 2 140 000 euroa
 6. tilauskanta 165 911 euroa
 7. kotimaan myynti 26 053 406 euroa
 8. Japanin myynti 1 443 430 euroa
 9. Optinorm Saksa 30 425 586 euroa
 10. ikkunakauppa 17 551 182 euroa
 11. Rautia/Kesko 47 407 000 euroa
 12. Saksan hirsi 10 460 000 euroa
 13. Venäjän puu 11 460 569 euroa
 14. rikollinen ulosotto 1.7.1996 – 31. 5.2017 535 000 euroa
  yhteensä 153 828 383 euroa

Juridinen argumentointi

Konkurssisääntö 50 a § ( 31.1.1995/110)

Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämiseksi taikka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi.
Rikoslaki 19.12. 1889/39 36 2 § (24.8.1990/769)

Törkeä petos

Jos petoksessa tavoitellaan huomattavaa hyötyä aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa rikos tehdään käyttämällä hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta tai rikos tehdään käyttämällä hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa ja petos on myös kokonaisuutensa arvostellen törkeä, rikoksen tekijä on tuomittava törkeästä petoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Laki varallisuudesta oikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228

30 § Jos se, johon oikeustoimi on kohdistettu, on saanut sen aikaan petollisella viettelyllä taikka jos hän tietänyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että toinen on oikeustoimen tekijän sen tekemiseen petollisesti vietellyt, ei oikeustoimi sido vieteltyä

31 § Jos joku, käyttäen hyväkseen toisen pulaa, ymmärtämättömyyttä, kevytmielisyyttä tai hänestä riippuvaista asemaa, on ottanut tai edustanut itselleen aineellista etua, joka on ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä hän on antanut tai myöntänyt, tahi josta mitään vastiketta ei ole suoritettava, ei täten syntynyt oikeustoimi sido sitä, jonka etua on loukattu.

33 § Oikeustointa, jota muuten olisi pidettävä pätevänä, älköön saatettako voimaan, jos se on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota oikeustoimeen, ja sen, johon oikeustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa niistä tienneen.37 § Jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta, Kohtuuttomuutta arvostellessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Kauppalaki 27.3.1987/355 koskee irtainta kauppaa. Tiedot tavarasta 18 §Tavarassa on virhe, jos ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, joita joku muu kuin myyjä, aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun, on ennen kaupantekoa tavaraa markkinoitaessa antanu sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tavaran ei kuitenkaan katsota olevan virheellinen, jos myyjä ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä niistä tiedoista.Sellainen kuin se -ehto

19 § Jos tavara on myyty ”sellaisena kuin se on” tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos:tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.Myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksista tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan tai tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteluta aihetta edellyttää.
Maakaari 2 luku 3 § Valtuutus kiinteistön kauppaan

Valtuutus kiinteistön myyntiin on tehtävä kirjallisesti. Myyjän on allekirjoitettava valtakirja ja siitä on käytävä ilmi asiamies ja myytävä kiinteistö.
Koska väliaikaiset pesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät lainvastaisesti toisen kiinteää omaisuutta ilman valtakirjaa ja vielä konkurssisäännön vastaisesti salaten 48 miljoonan pantatut kiinnitykset, niin rikos on kiistattomasti tapahtunut. Suomen lain mukaan rikoksen avulla tehty oikeustoimi on pätemätön. Teko täyttää kiistatta törkeän petoksen tunnusmerkistön. Kera Oy oli päättänyt poistaa PR-talot markkinoilta ylikapasiteetin purkamiseksi. Kera Oy oli Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän toinen päämies ja toinen oli Arsenal Oy. Markkinoilta poistamispäätöksestä huolimatta se myi kiinteistöt, maa-alueet, koneet ja laitteet sekä tuoteoikeudet markkinoilta poistettavalle yritykselle. Kera Oy:ssä oli päätetty markkinoilta poistettavat yritykset. Kera Oy käytti saattohoitajia tehtävän suorittamiseen. Toimialarationalisointi oli päätetty myös SSP-sopimuksessa 22.10.1993.

Kauppakaari 31.12.1734/3 9 §

Jos tavara väärennetään, käyköön sen rikoksen niin kuin muunkin varkauden. Jos käsityöläinen sen tekee, menettäköön myös ammattioikeutensa. Jos joku myypi tavaran, jonka tietää väärennetyksi tahi vilpinalaiseksi, niin kuin huonon hyvästä, sekoitetun puhtaasta, olkoon sama laki. Väärästä mitasta ja painosta säädetään 8 luvussa ja väärän rahan tekemisestä Rikoskaaressa.
Maakaaren 2 luku Kiinteistön kauppa 1 § Kauppakirjan muoto

Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja. Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa.
Kauppakirjasta on käytävä ilmi:
1) luovutustarkoitus;
2) luovutettava kiinteistö;
3) myyjä ja ostaja; sekä
4) kauppahinta ja muu vastike.
Kauppa ei ole sitova, ellei sitä ole tehty tässä pykälässä säädetyllä tavalla. Jos myyjä ja ostaja ovat sopineet kauppakirjaan merkittyä suuremmasta kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, myyjällä ei ole oikeutta saada perityksi enempää kuin mitä kauppakirjaan on merkitty.

Kaupanvahvistaja-asetus 28.12.1979/1080 3 § (17.1.1992/25) 

Luovutuskirjan oikeaksi todistaminen. Kaupanvahvistaja todistaa oikeaksi maakaaren 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun luovutuskirjan merkitsemällä todistuksen luovutuskirjaan. Todistuksesta tulee käydä ilmi luovutuskirjan allekirjoittaneiden henkilöiden nimet sekä heidän henkilöllisyytensä toteaminen. Todistuksessa on mainittava, ovatko allekirjoittajat olleet yhtaikaa saapuvilla, sekä että he ovat myöntäneet luovutuskirjan oikeaksi ja sen omakätisesti allekirjoittaneet. Siinä on lisäksi mainittava luovutuskirjan oikeaksi todistamispaikka ja -aika. Kaupanvahvistajan, jonka on mainittava virka-asemansa tai tuomioistuimen hänelle antama määräys toimialueineen, sekä hänen kutsumansa esteettömän todistajan on allekirjoitettava todistus. Jos luovutuskirjaa on laadittu useita kappaleita, todistus on merkittävä jokaiseen niistä. Kirjallinen esisopimus on todistettava samalla tavoin kuin luovutuskirja.

Oikeudenkäymiskaari 17 luku 43 § (29.7.1948/571)
Milloin lain mukaan oikeustoimi on päätettävä esteettömäin todistajain läsnä ollessa tai esteettömän todistajan on toimituksessa oltava läsnä, olkoon, mikäli erikseen ei ole toisin säädetty, sellaiseksi todistajaksi esteellinen:
1) se, joka 30 §:n mukaan ei saa vannoa todistajanvalaa;
2) se, joka itse on toimituksessa asianosainen tai jonka oikeutta toimitus koskee tahi joka itse on oikeustoimeen osallinen taikka jonka hyväksi oikeustoimi tehdään;
3) se, joka on 20 §:ssä tarkoitetussa suhteessa henkilöön, joka toimituksessa on asianosainen tai jonka oikeutta toimitus koskee tahi joka on oikeustoimeen osallinen tai jonka hyväksi oikeustoimi tehdään; taikka
4) se, joka on 20 §:ssä tarkoitetussa suhteessa siihen, jonka tehtäviin toimitus kuuluu, tai notaarin tahi viran tai toimen haltijaan, jota käytetään oikeustoimen tekemisessä.
8 § (8.9.1989/792)

Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen

Jos virka-aseman väärinkäyttämisessä 1) tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä tai 2) pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa tai3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, virkamies on tuomittava törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi sekä viralta pantavaksi.
Syyttäjän esteellisyydestä säädetään yleisistä syyttäjistä annetun lain 12 §:ssä. Säännöksen 1 momentin 6) kohdan niin sanotun yleisen esteellisyysperusteen mukaan syyttäjä on esteellinen, jos "muu kuin 1-5 kohdassa tarkoitettu seikka on omiaan antamaan perustellun aiheen epäillä hänen puolueettomuuttaan asiassa.
Syyttäjälain 12 §:
1) asianosaisjääviys,
2) intressijääviys,
3) asiamiesjääviys,
4) palvelusuhdejääviys,
5)edustusjääviys,
6) yleinen esteellisyysperuste, muu kuin 1-5 kohdassa tarkoitettu seikka on omiaan antamaan perustellun aiheen epäillä hänen puolueettomuuuttaan asiassa.
Syyttäjän asema rikosprosessissa
Syyttäjän tehtävänä oikeudessa on syytteen nostaminen, ajaminen ja lopulta toteen näyttäminen. Syyttäjän tehtävänä oikeudenkäynnissä on oikeudenmukainen lopputulos. Syyttäjällä on osavastuu tuomion lainmukaisuudesta.Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä valitsi tulevan syyttäjän Sulo Heiskarin tietoisesti kaupanvahvistajaksi jotta hän voi estää todellisten rikollisten syytteeseen asettamisen. Syyttäjä Sulo Heiskarin "oikeana kätenä" on toiminut Ylivieskan poliisi Raimo Ollila.

Valtiopetos Suomessa

K 96/531, PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
Konkurssituomio 3.1.1997/1
K 97/1236 International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
Konkurssituomio 7.9.1998/963
K 00/1003 Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen
K 10/5019 Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu
K 10/3862 Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy
K 11/1589 Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä
ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista
Rikosasiat:
R 98/71 Asia: velallisen vilpillisyys
ratkaisu 1.6.1998/144
R 98/90 Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
ratkaisu 26.8.1998/1
ratkaisu 13.8.1998
RD 01/361 ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta
R 05/506 asianomistajana Tapio Lahola
Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen
R 10/506, asianomistaja Mikko Kovalainen
Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen
R 11/537 asianomistaja Markku Koski
Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen
Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista
Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
S 95/1488 Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n konkurssipesä
Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
Katriina Rantinsalo
hallintosihteeri

Olen tutkinut Suomen 1990-luvun pankkikriisin ja kirjoittanut siitäkin oman blogin

 Olen tutkinut Suomen historiaa ja lukenut tuhansia asiaa käsitteleviä kirjoja. Olen tullut siihen tulokseen, että Suomessa on tapahtunut valtiopetos.

 On syytä epäillä, että tämän takia Suomessa laillisuusvalvonta ei toimi, sillä laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheutta huomautksen vastaisen varalle. Esimerkkinä eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen toiminta

Suomessa poliisit tekevät jatkuvalla syötöllä virkarikoksia ja heitä suojelee valtakunnansyyttäjävirasto ja poliiisn oma laillisuusvalvonta. Olen toimittaja Mikko Valtasaaren kanssa samaa mieltä omean kokemukseni perusteella, että poliisin laillisuusvalvonta on bluffia

 Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa. Mielestäni tämä johtuu siitä, että halutaan peitellä valtiopetosta ja estää kansalaisten oikeudensaanti. Suomessa toimimatonta laillisuusvalvontaa suojelee kansanedustajat, koska ei ole perustuslakituomioistuinta. Suomessa kansanedustajat ja ministerit eivät noudata lakia. Virkamiesten virkarikoksia suojelee hyvä-veli-järjestelmä.

 Nostan muutaman asian esille valtiopetoksen todistamiseksi jo edellä esitettyjen lisäksi. Asiassa törkeät rikokset tehnyt syyttäjä Sulo Heiskari, asianajajat Antti Latola ja Hannu Maskonen, varatuomarit Paavo M. Petäjä ja Asko Keränen sekä poliisi Raimo Ollila eivät ole joutuneet vastuuseen törkeistä rikoksistaan. Hannu Maskonen on tehnyt jo oman henkilökohtaisen lopullisen ratkaisunsa omassa asiassa. Tämä ei olisi mahdollista jos Suomi on oikeusvaltio.

Olen seurannut myös muiden suomalaisten oikeustaistelua. Suomalaiset eivät saavat EIT:ssäkään oikeutta. Suomalaisten oikeudensaannin EIT:ssä estävät suomalaiset. Siitä on paljon kokemuksia ja näyttöä.

Kidutusministeriö

 Sinivalkoinen kavallus

Valta, voima ja markkinavoima

90- luvun pankkikriisi

Ns. pankkikriisin taustaa

Ns. pankkikriisi oli suurelta osalta rikollista

 Tekikö Koivisto valtiopetoksen ns. Koiviston konklaavissa?

 Ns. pankkikriisiä vetävät yhä pankit ja valtiovalta


Ns. pankkikriisissä pankit ja valtiovalta rikkoivat perustuslakia

 PILOTTI 5: Markus Lehtipuu ja Veikko Saksi: Ns. pankkikriisi

 Ns. pankkikriisin EMU-varauma

 Pankkikriisi on ajankohtainen asia vieläkin

 Kirottu salaisuus

Miksi suomalaiset eivät ryhdy asian vaatimiin toimenpiteisiin?

Asia on ollut koko ajan vireillä ja väärät ulosotot ovat voimassa joten asia ei ole vanhentunut ja vltiopetos ei vanhene koskaan.

Erkki Aho
Tuntemattomassa paikassa
09.02.2018

Blogini ja videoni


Mielipiteet

Analyysi: Paavo Väyrynen on yhä kuin kiusallinen kasvain keskustan sisällä

Kehitysapumiljardi on 10 miljardia euroa

Hizbollah Etelä-Amerikassa: uhka bisneksille ja diplomaateille

Keskustan hullutuksista

Alueuutiset

Pohjanmaan Leipomo Oy konkurssissa

Kotimaan uutiset

Tehyn valtuusto hyväksyi kunta-alan neu­vot­te­lu­tu­lok­sen

Kunta-alalle neuvottelutulos – hoitajien ylityökielto päättyy välittömästi

Vastuuministeri Pirkko Mattila joutui viimein puolustamaan aktiivimallia – ohjepuutteet tyrmistyttivät: ”Käsittämätöntä”

Väyrynen syytti maksetusta lausunnosta, keskusta ei tiedä summaa: ”Mielellään maksaa – Ehkä säännöt menevät perille nyt”

Perussuomalaisille 5,6 milj. € – sinisille 0 €: Katso koko lista puoluetuista

Kymijoen lohet tuhottiin – valtio maksoi pelastusoperaatiosta yli miljoonan, mutta tuloksena oli lihava riita

"Pitäkää tunkkinne!" – Tehyn jäsenet suuttuivat kunta-alan neuvottelutuloksista, mutta harva jätti liiton

Perhevapaauudistuksen kaatuminen ajoi kokoomuksen ja keskustan ilmiriitaan

Väyryseltä nyt oma vastine keskustalle – ”On huolehdittava että Juha Sipilä joutuu vastaamaan”

Taas uusi sote-yllätys: Uudistuksen rahoitus ei huomioi kaupunkien erilaisuutta

Ulkomaan uutiset

USA:n liittovaltion hallinto suljetaan - senaatti jatkaa budjetin käsittelyä heti puolenyön jälkeen

Käänne Saksan ministerisalkkujaossa – sosiaalidemokraattien Schulz ei otakaan ulkoministerin pestiä

Talousuutiset

Pohjola avaa lää­kä­ri­kes­kuk­sia joka maakuntaan - ketju ra­ken­net­tai­siin ilman sote-uudistustakin

Suomella on miljardiluokan taloudelliset vastuut kansainvälisissä järjestöissä – suurin osa johtuu kattamattomista eläkkeistä

Nordea: Suomen Kreikka-lainat lähes arvottomia – tappiot jopa 2,5 miljardia euroa

Satamalakko peruuntuu – sovintoesitys hyväksyttiin

Urheilu-uutiset

Portti olympialaisiin kiinni 47 venäläiseltä – CAS hylkäsi valitukset

Ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt olympialaisiin valittu suomalaisurheilija ei pääse kisoihin – Kärävä loukkasi polvensa

Usain Bolt wins third Olympic 200m gold

Pyeongchangin olympialaiset

Curling-pari jatkaa ja kumpareiden karsinta – tässä ovat perjantain suomalaiset Pyeongchangissa

Suomalaiset kaatuivat kumparelaskun karsinnoissa, Penttala selvisi säikähdyksellä – "Solisluu on kunnossa"

Kuvat: Freestylemiehet kaatuivat avauskarsinnassa – "Pakara ja pää vähän kipeänä"

Kausteelle ja Rantamäelle kolmas perättäinen curling-tappio – "Saimme hyvän alun, mutta loppua kohden tuli kömmähdyksiä

Neljäs peräkkäinen tappio suisti Suomen curlingparin ulos mitalipeleistä – Rantamäki ajautui pohdiskelemaan: "Voitto on lopuksi aika pieni nyanssi"

Paljasta pintaa pakkasessa – Rion olympialaisten avajaisten sensaatiohetki toistui Koreassa

Etelä-Korea teki historiaa talviolympiakisojen avajaisissa, Bermudan edustajat tempaisivat asuvalinnallaan – katso kuvat

Ski Jumping Stories to Watch at PyeongChang 2018 | Olympic Winter Games

Katso Pyeongchangin avajaisten huippuhetket – erikoisia asuja, esityksiä ja historiallisia tekoja

Maailmalla tapahtuu

Video: Eduskunnan kyselytunti keskeytyi – mielenosoittajia poistettiin yleisölehteriltä

Isisin pahamaineisen ”The Beatles” -ryhmän viimeiset jäsenet vangittu – tunnettiin julmista teloitusvideoistaan

Suomen olympiahiihtäjät kohtasivat huoneissaan terveysriskin ja yllättävän näyn – ”Kaikki muu on teipattu umpeen”

Loppukevennykset

Human Bigfoot - 9 FOOT TALL - World's Tallest Man

World's First Mobile Phone (1922)

Das coolste Auto der Welt

Katso, mutta älä karkaa – Tarkkaan valikoidut cheerleaderit ovat "hyvien perheiden tyttäriä", jotka pehmentävät Pohjois-Korean mainetta hymyilemällä

Miljoona tuotetta, biljoona wonia – Olympiastadionin kaupan hyllyt notkuvat virallisia olympiatuotteita

NYC Flash Mob – December 2017

Saara Aaalon 1. ehsokaeuroviisukappaleeksi

Norjalaisilta hauska musiikkivideo hittibiisin tyyliin: uusi kova sana on Pyeongchangnam style

Kiteeläisnaisen epäillään huijanneen hyväuskoisilta noin 58 000 euroa – valehteli olevansa vakavasti sairas

Valtionyhtiön hulppea etu: Nesteen toimitusjohtaja Lievonen eläkkeelle 60-vuotiaana – eläke 40 000 e/kk

Youtubevideot

Atomic Bomb Blast at Hiroshima August 6 and 9, 1945

Atomic bombing of Nagasaki - BBC
This 1946 film shows how the atomic bomb destroyed Hiroshima and Nagasaki Japan with actual footage

Hiroshima and Nagasaki After the Atomic Bombings | US Army Documentary on the Aftermath

1944 EICHMAN The Man Behind The Murder

Fascism in Colour

Warlords: Hitler vs Stalin (WW2 Leaders Documentary) | Timeline

Warlords: Churchill vs Stalin (WW2 Leaders Documentary) | Timeline

North Korea Military Parade 2018: Best Moments - Parada Militar na Coreia do Norte 2018

Yle Areena

Juha Sipilä tienasi eniten Suomessa vuonna 1996

Kauppalehti: Juha Sipilän rikkauksien lähde tuhoutui

Äiti, isä ja 19 lasta

Miltä näytti Kemi vuonna 1946?

Miltä näytti Oulu vuonna 1946?

Kemin "veritorstai" 1949

Hjalmar Kivenheimo muistelee Tukholman olympialaisia

Bulgaria

Learn Bulgarian in 20 minutes - The Best of 2017

Veliko Tarnovo, Bulgaria: Medieval Capital

Bulgaria: Rila Monastery

Balkan Mountains, Bulgaria: Battle Monuments

UNESCO and Bulgaria Heritage - Pirin Mountain National Park

The Beauty of BULGARIA (part I)

Musiikki

Julio Iglesias & Jeane Manson - Moliendo Cafe

ABBA Honey Honey (Musikladen '76) Atlantic LP Audio HD

Mitch Miller - The River Kwai March ~ Colonel Bogey March

ABBA : I Have A Dream, HD

LES GENS AGES --- cover ( texte) André sylvain .

Liikunta ja terveys

Verenpaine 144 /79, pulssi 51. Paino 96,9 kg. Jumppa 30/740 min, kuntosali 0/2030 min, kävely 12/160 km , uinti 2000/11000m

FORGET PROSTATE PROBLEMS WITH THESE NATURAL TREATMENTS!

2-Minute Exercises That'll Make You Live Longer

Amazing Abs & Arms at Home: Beginners 10 Minute Workout | Get Fit Quick with Dani

FOODS THAT LOWER BLOOD PRESSURE CAN CURE HIGH BLOOD PRESSURE

Why is vitamin b17 illegal? does b17 really cure cancer? | By #Weight loss tips and tricks

Top 10 Superfoods For Rapid Weight Loss

The Three-Minute Perfect Plank Workout

What Doctors Will NEVER Tell You Apricot Seeds Kill Cancer Cells without Side Effects

7 Warning Signs You Are Not Drinking Enough Water

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti